Nema razlike između širka u obožavanju kabura i širka u obožavanju kasra (taguta)

Popularno na sajtu

[ Kasr (ar. القَصْر) – dvorac, zamak, palača ]

Rekao je Uzvišeni Allah:
„Kad se spomene samo Allah, grče se srca onih koji u ahiret ne vjeruju, a kada se spomenu oni koje oni pored Njega obožavaju, odjednom ih radost obuzme“ (Ez-Zumer, 45.)

Kao što se srce kuburije (obožavaoca kabura)1 grči onda kada čuje da se govori o izdvajanju Allaha Uzvišenog u dovi, ibadetu, prinošenju žrtve, traženju tevessula i pomoći, i da se sve to iskreno ispovijeda samo Allahu Uzvišenom – isto tako se i srce kusurije (tj. obožavaoca vladara taguta, op.PV)2 grči onda kada nas čuje da ponavljamo govor o izdvajanju Allaha Uzvišenog u sudstvu i zakonodavstvu, te potvrđivanje da sami cilj i plod džihada treba biti izdvajanje Allaha u hakimijjetu (suđenju) i zakonodavstvu.

I kao što se kuburija raduje onda kada se spominje i hvali ono što on obožava od turbeta i kaburova, isto tako se i kusurija raduje onda kada se spominju i hvale njegovi taguti i pretpostavljeni.

I kao što kuburije raspravljaju o širkijatima njihovih kaburova, i tvrde da to ne narušava tevhid i islam, isto tako i kusurije raspravljaju o širkijatima njihovih palača i dvoraca, i tvrde da to ne narušava tevhid i islam.

Dok, muvehhid se odriče od bilo koje vrste širka i njegovih sljedbenika, pa se tako odriče od širka kusura kao što se odriče širka kabura, a odriče se i od njihovih obožavaoca i pomagača, te izdvaja Allaha Uzvišenog u svim vrstama ibadeta, prijateljujući samo sa sljedbenicima islama i tevhida.

Napisao uvaženi šejh: Ebu Muhammed El-Makdisi
Izvor: t.me/mqdse1


1 Kuburi, ili drugim riječima kaburdžija je onaj koji obožava kabur (mezar).
2 Kusuri je onaj koji obožava sultane i pretpostavljene, i koji im se bezuslovno pokorava,  pa zbog toga što se oni (sultani i pretpostavljeni) uglavnom nalaze u dvorcima i palačama, onda je metaforom ciljano da se obožavaju dvorci i palače.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz