Nošenje nevjerničke odjeće u stanju prisile

Popularno na sajtu

Pitanje: Šejhul islam Ibn Tejmije je u svom djelu „Deru et-tearud“ spomenuo da ukoliko bi došla nevjernička vojska a muslimani je nisu u stanju suzbiti osim oblačenjem njihove (nevjerniče) odjeće onda bi suzbijanje nevjerničke vojske oblačenjem njihove odjeće bilo bolje od toga da se ostavi oblačenje njihove odjeće iz bojazni poistovjećivanja sa njima i na taj način dopusti njima da haraju muslimasnskim zemljama.

Ovu stvar su konstatovali i drugi učenjaci. Kako shvatiti ovu stvar ako se uzme u obzir da je neka odjeća sama po sebi kufr poput krsta kojeg veličaju, kipa i tome slično. Kako da ovo shvatimo ako kažemo da je jedna od osnova ehli sunneta da kufr nije dozvoljeno počiniti osim u ikrahu (prisili)?

Odgovor: Knjige historije spominju da su krstaši nakon osvajanja Kudsa (Jerusalem) 583. god po Hidžri opkolili grad Aka. Muslimani su bili u velikoj oskudici hrane i oružja. Salahudin Ejubi je tada poslao grupu mudžahida koji su obrijali svoje brade obukli oodjeću koju oblače nevjernici, ukrcali na lađe koje naliče lađama krstaša i podigli jarbole sa krstovima na njima. Kada su ih krstaši vidjeli mislili su da su njihova vojska te su ih pustili. Tako su oni uspjeli ući u grad Aka i obezbjediti njenim stanovnicima ono što im je bilo potrebno.

Što se tiče mesele brijanja brade i oblačenja onoga što je zabranjeno poput zlata i tome slično kada postoji potreba za to u džihadu onda je to dozvoljeno. U hadisima se prenosi da je u ratu dozvoljena varka, nošenje svile, šepurenje i tome slično. Stoga, dozvoljeno je i ono što je poput pomenutih stvari. Ove zabranjene stvari takođe dozvoljava stanje darure (nužde).

Što se tiče mesele krsta, kipova i tome sličnih nevjerničkih obilježja koje veličaju, to nije dozvoljeno jer tako nešto je dozvoljeno samo u stanju prisile. Međutim ima nekih učenjaka koji i to dozvoljavaju (u ratu). Pri tom navede sledeće dokaze:

A) Među njima (učenjacima) ima onih koji ne prave razliku izemeđu darure i prisile te ono što se dozvoljava u stanju prisile se kod njih dozvoljava i u stanju darure.

B) Hadis Muhammeda ibn Mesleme o ubistvu Kaba ibn Ešrefa

C) Hadis Hadžadža ibn Allata.

D) Ukoliko bi nevjernici napali muslimane i savladali ih onda će ih ili pobiti ili porobiti ili protjerati što predstavlja vrhunac prisile. Nevjernici takvom invazijom kao da su prisilili muslimane na ovakav postupak tj. prisilu koja dozvoljava činjenje kufra ukoliko srce ostane smireno u imanu.

Svi dokazi imaju prigovore osim zadnjeg. Stoga kažemo da ukoliko muslimani zaista upadnu u takvo stanje u kojem bi se činjenjem kufra sačuvali od ubijanja i porobljavanja onda bi to bilo dozvoljeno jer podpada pod stanje prisile, a Allah najbolje zna. S tim što u ovakvim situacijama učenjaci su ti koji izdaju fetvu shodno šerijatskim pravilia.

Odgovorio: Nasir el-Fehd

Izvor: Tawhed.ws

Sa arapskog: Put vjernika (naslov od Puta vjernika)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz