Osobina paganstva: Postavljanje žena za pretpostavljene

Ovo se smatra osobinom džahilijeta zbog riječi Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem u vjerodostojnom hadisu

Objavljeno / ažurirano:

Od osobina paganstva je i postavljanje žena na rukovodeće funkcije.

Ovo se smatra osobinom džahilijeta zbog riječi Poslanika sallallahu ‘alejhi ve sellem u vjerodostojnom hadisu, kada je  do njega doprlo da su Perzijanci postavili za vladara sebi kćer njihova kralja, pa je rekao: „Neće uspjeti narod koji svoju stvar povjeri na vođenje ženi.“1

Ova paganska osobina je doživjela svoju kulminaciju upravo u suvremenom dobu, gdje se žena postavlja za vladara i povjeravaju joj se važne funkcije koje su posebne za muškarca, kao uprava, sudstvo i ministarstvo, i druge slične uloge kojima se danas poziva da pripadaju jednako ženama kao i muškarcima.

Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem je postupao nasuprot ove džahilijetke osobine upozoravajući na nju. Dokaz tome je hadis u Sahihu Buharije rahimehullah kojeg  prenosi Ibn ‘Abbas radijellahu ‘anhuma:  da je Vjerovjesnik sallallahu ‘alejhi ve sellem , kada je do njego doprlo da su Perzijanci odredili za vladara sebi kćer Kisre, rekao: „Neće uspjeti narod koji svoju stvar povjeri na vođenje ženi.“

Rekao je El-Kadi Ebu Bekr Ibnu-l-‘Arebi rahimehullah: „Ovaj hadis je šerijatksi tekst o tome da žena ne može biti halifom, i u vezi toga nema razilaženja. Dočim, ono što se prenosi od Omera radijellahu ‘anhu  da je postavio ženu za nadzornika pijace (da raspoređuje poslove i rješava sporove) nije vjerodostojno (prenešeno). Stoga se ne osvrće na to, doista je to od spletke novotara u hadisima.“ 2

Rekao je Ibn Kesir rahimehullah  u tefsiru ajeta o skrbništvu:

„Muškarci vode brigu o ženama…“ tj. Muškarac je skrbnik nad ženom, tj. on je njoj vladar i njezin velikan, sudija nad njom i njezin odgajatelj kada skrene, „zato što je Allah dao prednost jednima  nad drugima…“, jer su muškarci vrijedniji nego žene, i zato što je muškarac bolji od žene. Zato je vjerovjesništvo bilo svojstveno samo za muškarce, a takođe i najviši oblik vlasti, zbog riječi Poslanika sallallahu ‘alejhi ve sellem„Neće uspjeti narod koji svoju stvar povjeri na vođenje ženi.“ Ovo takođe važi za položaj u sudstvu i drugome.“3

Navođenje ovog hadisa Vjerovjesnika sallallahu ‘alejhi ve sellem u Ibn Kesirovom rahimehullah tefsiru prethodnog ajeta znači da je ajet o skrbništvu (4:34) dokazom koji upućuje na činjenicu da šerijat oponira sljedbenicima džahilijeta u ovoj njihovoj osobini. Ovo važi zbog isticanja mudrosti u skrbništvu i tutorstvu muškaraca nad ženama u tekstu ovog ajeta.

Rekao je El-Kurtubi rahimehullah u tefsiru prethodnog ajeta: „tj. muškarci donose nafaku ženama, pokretljiviji su od njih, i od  muškaraca su vladari i namjesnici, oni koji se bore, a toga nema među ženama.“ 4

„…Zato što je Allah dao prednost jednima  nad drugima…“

Kaže Es-Sa'di rahimehullah u Tefsiru: „tj. iz razloga vrednovanja muškaraca nad ženama, i što muškarci uzimaju sebi prednost nad njima. Davanje prednosti muškarcima nad ženama je s više aspekata: zato što je upravljanje posebno samo za muškarce, kao i vjerovjesništvo i poslanica, i izdvajanjem muškaraca s mnoštvom ibadeta, poput džihada, zajedničkih ibadeta i džume, i jer ih je Allah učinio posebnim u nekim stvarima, kao snaga razuma, ozbiljnost i pribranost, strpljivost i istrajnost, a čega nema (u tom obliku) kod žena…“5

Iz djela: Dodatak stvarima džahilijeta  (ar. Zevaidu mesaili-l-džahilijjeh)
Autor: učenjak i muhaddis Abdullah ibn Muhammed ibn Ahmed ed-Duvejš
Izvor prijevoda: Istina.ba

NOVO NA SAJTU

Ruska vojska

Sirija: Šta je sljedeći potez Rusije u Manbidžu?

Ubrzo nakon što je američka vojska počela povlačenje iz sjeverne Sirije ovog mjeseca Rusija je odmah dovela svoje snage kako bi popunila vakuum vojne...
islamske teme kader

Podjela sunneta i hadisa

Preporučeni sadržaj

islamske fetve

Onaj ko sudi drugim zakonom mimo Allahova je poput onoga ko...

Ko sudi drugim zakonom mimo Allahova, pa makar vjerovao da je Allahov zakon bolji, je mušrik1. Njegovo ubjeđenje da je Allahov šerijat bolji (od...

Islamske teme