Osobine pobjedonosne generacije spomenute u Kur'anu

Popularno na sajtu

Osobine pobjedonosne generacije u Objavi

Časni Kur'an na mnogo mjesta govori o pobjedonosnoj generaciji. Mi smo dužni naći te poruke i razmišljati o njima. (Treba znati da nije dovoljno ako se u određenom društvu samo neki ljudi okite ovim osobinama, to neće biti razlog da Allah pomogne umet!)

Osvrt na određene ajete

1 “Allah obećava onima među vama koji vjeruju i koji rade dobra djela da će takve zbilja na Zemlji učiniti namjesnicima, kao što je i one prije njih učinio namjesnicima, i da će im vjeru njihovu sigurno osnažiti, onu kojom On zadovoljan je da njima vjera je, i da će im On zbilja nakon straha njihova u zamjenu sigurnost dati. Oni će samo Meni robovati i ništa Mi neće pripisivati…” (En-Nur, 55) Dobit ćemo namjesništva i snagu samo ako budemo iskreni Allahovi robovi i ako se sustegnemo od svih vrsta širka.

2 “O vjernici! Ako neki od vas od vjere svoje otpadne, Allah će doista umjesto takvih dovesti ljude koje On voli, i koji Njega vole, vjernicima ponizne, nevjernicima osorne! Na Allahovu putu oni će se boriti, ni od čijeg prijekora neće strepjeti. A to je Allahov dar, On dar Svoj kome hoće podaruje, Allah sve obuhvata i Sveznajući je. Vaši su zaštitnici samo Allah, i Njegov Poslanik, i vjernici koji namaz klanjaju i zekat daju, ponizno to čineći. A koji Allaha i Njegova Poslanika i vjernike uzmu za zaštitnike, pa, Allahova strana pobjednička bit će!” (El-Maida, 54-56)

3 “I koliko god je u vašoj moći, vi protiv njih pripremite sile i postrojbe konja za borbu, da biste time strah u kosti utjerali neprijateljima Allahovim, i neprijateljima svojim…” (El-Enfal, 60). U širem značenju borbe, ovaj nas ajet potiče na pripremu svega što je potrebno za borbu, prema mogućnostima.

4 “A nevjernici bi odgovarali poslanicima svojim: ‘Ili ćemo vas, doista, iz zemlje naše protjerati, ili ćete se u vjeru našu vratiti!’ A poslanicima je Gospodar njihov objavljivao: ‘Mi ćemo, jamačno, zločinitelje uništiti, i nakon njih doista ćemo vas na Zemlji nastaniti! Tako će biti za one koji će se stajanja preda Mnom bojati i koji će od prijetnje Moje strepjeti!'” (Ibrahim, 13, 14)

5 “A Mi smo u Zeburu, nakon Opomene, zapisali da će Zemlju doista naslijediti Moji dobri robovi! U tome je, zbilja, pouka za ljude koji budu Allahu robovali” (El-Enbija, 105, 106)

6 “I ispuni se lijepa riječ Gospodara tvoga sinovima Israilovim jer su bili strpljivi…” (El-E'raf, 137); “I Mi smo između njih vođe odredili, koji su po Našoj naredbi upućivali zato što su strpljivi bili, i u Naše ajete čvrsto vjerovali!” (Es-Sedžda, 24). Ovdje se naglašavaju strpljivost i postojanost na istini. Tu je i sljedeći ajet: “To su vijesti o nepoznatom koje tebi objavljujemo Mi, ti i narod tvoj prije ovoga o tome ništa niste znali. Pa, ti strpljiv budi, doista sretan ishod bogobojaznima pripada!” (Hud, 49)

7 “Ti Pravom stazom idi kako je naređeno tebi, a stazom tom neka idu i oni koji s tobom vjeruju, i granice ne prelazite! On zbilja sve vidi šta vi činite! Ne budite nakloni prema onima koji su zločinitelji, pa da vas Vatra sprži! Osim Allaha vi nemate pomagača, a akoli imate, pomognuti nećete ni biti!” (Hud, 112, 113).

Pobjedonosna se generacija mora okititi umjerenošću. Sintagma prelaženje granica, spomenuta u ajetu, odnosi se na fanatizam, a naklonost prema zločiniteljima odnosi se na popustljivost i podbacivanje: između toga jesu umjerenost i istrajnost, bez njih vjernici gube pravo na Božiju zaštitu i pomoć. Ovakvom shvatanju ajeta idu u prilog sljedeće Allahove, dželle šanuhu, riječi: “l Mi smo tako vas učinili zajednicom središnjom da biste bili svjedoci protiv svijeta ostalog, i da Poslanik bude protiv vas svjedok…” (El-Bekara, 143)

8 “O vjernici, šta je vama pa ste neki oklijevali kad vam se reklo: ‘Krenite u borbu na putu Allahovu!’ I kao da ste bili prikovani za zemlju! Zar vam je miliji ovozemaljski život od svijeta onoga?! A prema svijetu onome slast života ovosvjetskog tek je neznatna! Ako u borbu ne budete krenuli, On će vas kazniti bolnom kaznom, a vas će drugim narodom zamijeniti i Njemu vi ni trunku štete nećete nanijeti. Pa, Allah sve doista može!” (Et-Tevba, 38, 39). Za razliku od prethodnih ajeta, ovaj ajet izlaže razloge poraza i oslobođenosti od Allahove podrške. I onaj ko hoće pobjedu mora se osloboditi ljubavi prema ovom svijetu, jer je to jedna od najopasnijih prepreka u uspjehu.

Navedeni ajeti sadrže sljedećih deset karakteristika: iskrenost, ljubav, strah, robovanje, poniznost, skromnost, borba, strpljivost i postojanost, umjerenost (po meni, ovo je najvažnija osobina jer je Allah, dželle šanuhu, poticao vjernike na umjerenost još u Meki, dok su bili gonjeni i utučeni) i, posljednje, prijateljevanje s vjernicima.

Iz knjige El-Džilul-mev'udu bin-nasri vet-temkin (Pobjedonosna generacija)
Autor: Medždi el-Hilali
Obrada i naslov: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz