Podjela širka na veliki, mali i skriveni

Popularno na sajtu

Pitanje: Da li je ispravna podjela širka na veliki mali i skriveni?

Odgovor: Ovu podjelu spominju neki učenjaci, međutim, ona je sporna. Ispravno je da se širk dijeli na veliki i mali. A što se tiče skrivenog širka takođe kažemo da postoji skriveni širk koji je veliki širk kao što je nifak jer munafici ispoljavaju islam a kriju širk, i skriveni širk koji je mali širk a on je različitih stepena.

Čitao sam kako neko dijeli širk na tri dijela a zatim kaže da je skriveni širk manji od malog širka. Ovo nije ispravno jer smo rekli da ima skrivenog širka koji je veliki širk kojeg Allah neće oprostiti i čiji vlasnik neće dobiti udjela u šefatu niti će mu se Allah smilovati. Takvom je Allah odredio vječiti boravak u vatri. Kaže Uzvišeni (u prevodu značenja):

„Ko Allahu širk učini, Allah će mu Džennet zabraniti i njegovo boravište će Vatra biti.“

I kaže Uzvišeni (u prevodu značenja):

„Oni koji nevjeruju od ehlul kitabija i mušrika će biti u džehennemskoj vatri u kojoj će vječito boraviti…“

Veliki širk znači poistovjećivanje stvorenja sa Stvoriteljem u Njegovim svojstvima. A mali širk je svako djelo kojeg šerijatski tekstovi nazivaju širkom ali ne doseže stepen velikog širka.

Neki učenjaci spominju da se i ovaj širk (mali širk) neće oprostiti (ukoliko čovjek preseli na njemu i ne pokaje se od njega), tako da njegov vlasnik mora biti kažnjen ali neće ostati vječito u vatri. Ovo mišljenje spominje Ibn Muflih u „Furu’u“ od Šejhul-Islama ibn Tejmije. A Šejhul-Islam spominje ovu meselu u svom odgovoru Bekriji.

Dok, drugi učenjaci kažu da je počinioc malog širka u Allahovoj volji. To je govor velikog broja učenjaka i ovaj stav je ispravniji. Jer riječi Uzvišenog: „Allah neće oprostiti da mu se širk čini…“ obuhvataju veliki širk, dok riječi „…a oprostiće druge grijehe mimo toga onome kome On hoće…“ obuhvataju i mali širk, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Sulejman ibn Nasir el Ulvan

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz