Tumačenje hadisa: Ne znam da li je Tube'un bio vjerovjesnik ili ne, ne znam da li je Zul-Karnejn bio vjerovjesnik ili nije…

Popularno na sajtu

Dvadeset i drugi hadis

Prenosi se od Ebu Hurejre da je rekao Allahov Poslanik ﷺ:

Ne znam da li je Tube'un[1] bio vjerovjesnik ili ne, ne znam da li je Zul-Karnejn[2] bio vjerovjesnik ili nije, ne znam da li su kazne iskup onome ko ih zasluži[3] ili nisu.[4]

linija

Iz hadisa se razumije:

U riječima “Ne znam da li je Tubbe’… ne znam … ne znam…” je:

» Veličina Poslanikovog ﷺ straha od govora o Allahu bez znanja.

» Poslanikovo preduzimanje i preslikavanje u konkretni primjer onoga što mu je naredio njegov Gospodar, kao i onoga što mu je zabranio: “Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati.”[5]

Kaže imam Malik, rahimehullah: “Allahov Poslanik ﷺ je bio vođa muslimana i prvak svjetova, a bio bi upitan o nečemu pa ne bi odgovorio dok mu ne bi došla objava sa neba“.

Takođe je (imam Malik) rekao: “Od razumijevanja (vjere) učenjaka je da kaže: ‘ne znam’. Zaista, očekivati je da mu se pruži prilika za hajr.”[6]

» Da je obaveza onih koji pozivaju u dobro da budu oprezni od govora bez znanja.

» Da je šejtanovo zamršavanje stvari golemo onome ko misli da su nečije riječi “ne znam” mahana njemu i poniženje za njegov ugled i položaj. Naprotiv, u tim je riječima uzdignuće za njega i sačuvanost od grijeha za njegovu vjeru.

» Vrijednost znanja i podučavanja ljudi kur'anskim pripovijestima.

» Opreznost od lažnih vijesti i govora koji su izgrađeni na neznanju u nekim knjigama tefsira.


Iz djelaČetrdeset hadisa o odgoju i menhedžu, ovo je 21. hadis
Autor: šejh Abdulaziz ibn Muhammed ibn Abdullah es-Sedhan
Priprema i naslov: Put vjernika
Ostali hadisi iz iste knjige ovdje.

Fusnote:

[1] Njegovo ime je Es’ad Ebu Kurejb, vladao je u svom narodu 326 godina. Spomenut je u Kur’anu, sura Ed-Duhan, ajet 37. Vidi tefsir Ibn Kesir, 4/183.

[2] Kaže Ibn Kesir da je ispravno u vezi Zul-Karnejna da je bio jedan od pravednih vladara; neki su rekli da je bio vjerovjesnikom, drugi da je bio poslanikom. Vidi El-Bidajeh ven-nihajeh, 2/103.

[3] U ovoj mes’eli postoji razilaženje. Allah najbolje zna da je ispravno da su krivične sankcije izvršene nad prijestupnikom otkup istome od počinjenog grijeha za koji je kažnjen. To znači da ga Allah neće za taj dotični grijeh kažnjavati na ahiretu. Vidi komentar hadisa ‘Ubadeh ibn Samita radijellahu ‘anhu kod Buharije, poglavlje o imanu, hadis br. 18. Ovo pitanje je spomenuo i imam Ahmed u Usulu-s-sunneh. (op. prev.)

[4] Bilježe ga El-Hakim i El-Bejheki. El-Hakim kaže da je vjerodostojan, po uslovima Buharije i Muslima, i veli ne znam mu mahanu. Ocijenio ga je vjerodostojnim i Ibn Hadžer u Fethu-l-Bari, 1/66.

[5] El-Isra’: 36.

[6] El-Adabu-šer’ijjeh, Ibn Muflih: 2/64.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz