Vrsta zarade koju Allah najviše voli

Popularno na sajtu

Rekao je imam Ibnul-kajjim, rahimehullah:

Ako neko upita: „Koja vrsta zarade je najbolja i najdraža Allahu Uzvišenom?“
Mi mu odgovaramo:

Učenjaci se oko toga imaju podijeljeno mišljenje.

Jedna grupa učenjaka kaže da je to zarada koja je stečena trgovinom.

Drugi, pak, kažu da je to zarada koja je stečena svojom rukom (tj. zanatom), ali zanatom koji nije pokuđen kao što je to vađenje krvi (hidžama) i slično.

I treća grupa učenjaka smatra da je to zarada stečena zemljoradnjom.

Svako od navedenih mišljenja ima svoju jačinu u dokazivanju, bilo to šeriatskim tekstovima ili logikom.

Međutim, prioritetnije mišljenje po ovom pitanju jeste da je najbolja zarada ona kojom je opskrbljivan i sam Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a to je zarada koja je stečena ganimom (tj. ratnim plijenom), i onim što je dozvoljeno na jeziku šeriata.

Ova vrsta zarade je hvaljena na više mjesta u Kur'anu nego li što su to hvaljene vrste mimo nje, i oni koji se njom bave su pohvaljeni više nego li oni koji se ne bave istom, pa je iz tog razloga Allah Uzvišeni odabrao tu vrstu zarade za Svoje najbolje stvorenje, i najodabranijeg poslanika i vjerovjesnika, a to se nalazi u poznatom hadisu:

„Prije Kijametskog dana, poslat sam sa sabljom kako bi se obožavao samo Allah Jedini, koji nema sudruga. Moj rizk (opskrba) se nalazi ispod sijenke moga koplja, i prezrenost i poniženje su određeni za onoga ko suprotno mojoj naredbi postupi“.[1]

To je rizk koji je uzet (tj. stečen) s ponosom, plemenitošću i slamanjem Allahovih neprijatelja, i Allah je odredio da mu je to najdraža zarada, prema tome ni jedna druga zarada joj nije ravna. A Allah najbolje zna.

Izvor: Zadul-me'ad (5/702).

Fusnota:

[1]Ahmed (5114), Ebu Davud (4031), Ahmed Šakir je za hadis kazao da je sahih.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz