Zabranjeno je da čovjek sam sebe dovodi u propast

Objavljeno / ažurirano:

Eslem b. Ebu Imran pripovijedao je: “Krenuli smo iz Medine u pohod na Konstantinopol pod zapovjedništvom Abdurrahmana b. Halida b. el-Velida. Rimljani su grad branili stojeći uz zidove, i kada je neki čovjek krenuo na neprijatelja, ljudi su povikali: ‘Stani, stani! Nema istinskog boga osim Allaha! Ovaj se dovodi u propast!’ Ebu Ejjub reče: ‘Taj je ajet objavljen u vezi s nama, ensarijama. A to je bilo ovako: kada je Allah dao pobjedu svome Poslaniku i uzvisio islam, rekli smo: ‘Hajdemo sada boraviti kod svojih kuća i stjecati ovosvjetska dobra’, pa je Svevišnji Allah objavio: ‘I imetak na Allahovom putu žrtvujte, i sami sebe u propast ne dovodite…’ (El-Bekara, 195). Dakle, dovođenje u propast jeste boravak kod kuće i stjecanje ovosvjetskih dobara, a zapostavljanje borbe na Allahovom putu.’ I Ebu Ejjub se neprestano borio na Allahovom putu, sve dok nije poginuo u Konstantinopolu, gdje je i ukopan.”[1]

Ibn Mesud, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nemojte se odavati poljoprivredi, pa ćete žudjeti za ovim svijetom.”

Propisi u vezi s poglavljem

Prvo, zabranjeni su sustezanje od trošenja imetka na Allahovom, dželle šanuhu, putu, odavanje ovome svijetu i gomilanje imetka, a to za rezultat ima zapostavljanje islamskih obaveza te najveće obaveze, borbe na Allahovom putu.

Komentirajući 195. ajet sure El-Bekara, Ibn Kesir je zapisao sljedeće: “U ajetu se naređuje žrtvovanje imetka radi islama i svih drugih oblika ibadeta, pogotovo u borbi protiv neprijatelja, tj. ulaganjem u sve ono što će ojačati muslimane u borbi protiv dindušmana. S druge strane, ajet govori da je propast i nesreća – kraj onih ljudi koji uvijek škrtare ne dijeleći imetak na Allahovom, dželle šanuhu, putu.”[2]

Drugo, vjernik u svome srcu ne može objediniti ljubav prema ovome svijetu i ljubav prema borbi na Allahovom, dželle šanuhu, putu jer jedno drugo u potpunosti isključuje. Kada se ljudi naklone ovome, prolaznom svijetu, obuzme ih vehn, spomenut u hadisu koji prenosi Sevban, radijallahu anhu, a u kojem stoji da je Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekao: “Uskoro će se narodi okupiti oko vas, kao što se izjelice okupe oko posude s hranom!” Neko upita: “Je li to zato što ćemo tada biti malobrojni?” “Ne, vi ćete tada biti mnogobrojni, ali ćete biti slični mulju koji voda nosi. Allah će iz vaših neprijatelja odstraniti strah prema vama, a u vaša će srca ubaciti vehn”, odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Neko upita: “Božiji Poslaniče, a šta je to vehn?” On odgovori: “Ljubav prema ovome svijetu, a antipatija prema smrti.“[3]

Ovdje ćemo objasniti dvije stvari.

Diskutabilno je ograničavanje navedenog ajeta samo na ovo pitanje, jer je poenta u općenitosti značenja određenog šerijatskog teksta, a nije u posebnom povodu njegove objave.[4]

Hafiz Ibn Hadžer zapaža: “…a kada se radi o tome da jedan čovjek napadne na veliki broj neprijatelja, većina učenjaka smatra da je to poželjno, ako je to rezultat čovjekove prevelike hrabrosti i ako smatra da će time zastrašiti neprijatelje, odnosno ohrabriti muslimane protiv neprijatelja ili pak ostvariti slične, po islamu, poželjne ciljeve. A kada je riječ o čistoj nepromišljenosti, tada je to zabranjeno, pogotovo ako će to imati za posljedicu slabost u muslimanskim redovima, a Svevišnji Allah najbolje zna.”[5]

Iz knjige Enciklopedija zabrana u islamu
Autor: Selim ei-Hilali

Fusnote:

[1] Predanje je autentično. Zabilježili su ga: Ebu Davud (2512), En-Nesai, u zbirci Es-Sunenul-kubra (11029), El-Hakim, 2/275, i neki drugi muhadisi.
[2] Ismail b. Kesir ed-Dimeški, Tefsirul-Kur'anil-azim, 1/236.
[3] Hadis je autentičan na osnovu mnoštva puteva. Zabilježili su ga: Ebu Davud (4297), Ahmed, 5/278, Et-Taberani (1452) i Ebu Nuajm, 1/182, s dva lanca prenosilaca koji sežu do Sevbana, a jedan je od njih dobar.
[4] Vidjeti: Nejlul-evtar, 8/29, i Fethul-Bari, 8/1 85.
[5] Vidjeti: ibid, 8/185.

NOVO NA SAJTU

Šest koraka kako poboljšati namaz

0
Elhamdulillah. Težnja ka postizanju kvalitetnog namaza je nešto što svi mi, kao produktivni muslimani, želimo. Niko od nas ne želi da uči Kur'an tokom...
Bitka na Uhudu

Pouke bitke na Uhudu

Preporučeni sadržaj

Srbija i Kosovo u Washingtonu potpisali ekonomski sporazum

0
Sporazum o ekonomskoj normalizaciji između Srbije i Kosova, potpisan je danas u Bijeloj kući. Sporazum podrazumijeva, između ostalog, pristupanje Kosova inicijativi "mini-Šchengen", ulaganje u...

Islamske teme