Zabranjeno je da čovjek sam sebe dovodi u propast

Popularno na sajtu

Eslem b. Ebu Imran pripovijedao je: “Krenuli smo iz Medine u pohod na Konstantinopol pod zapovjedništvom Abdurrahmana b. Halida b. el-Velida. Rimljani su grad branili stojeći uz zidove, i kada je neki čovjek krenuo na neprijatelja, ljudi su povikali: ‘Stani, stani! Nema istinskog boga osim Allaha! Ovaj se dovodi u propast!’ Ebu Ejjub reče: ‘Taj je ajet objavljen u vezi s nama, ensarijama. A to je bilo ovako: kada je Allah dao pobjedu svome Poslaniku i uzvisio islam, rekli smo: ‘Hajdemo sada boraviti kod svojih kuća i stjecati ovosvjetska dobra’, pa je Svevišnji Allah objavio: ‘I imetak na Allahovom putu žrtvujte, i sami sebe u propast ne dovodite…’ (El-Bekara, 195). Dakle, dovođenje u propast jeste boravak kod kuće i stjecanje ovosvjetskih dobara, a zapostavljanje borbe na Allahovom putu.’ I Ebu Ejjub se neprestano borio na Allahovom putu, sve dok nije poginuo u Konstantinopolu, gdje je i ukopan.”[1]

Ibn Mesud, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nemojte se odavati poljoprivredi, pa ćete žudjeti za ovim svijetom.”

Propisi u vezi s poglavljem

Prvo, zabranjeni su sustezanje od trošenja imetka na Allahovom, dželle šanuhu, putu, odavanje ovome svijetu i gomilanje imetka, a to za rezultat ima zapostavljanje islamskih obaveza te najveće obaveze, borbe na Allahovom putu.

Komentirajući 195. ajet sure El-Bekara, Ibn Kesir je zapisao sljedeće: “U ajetu se naređuje žrtvovanje imetka radi islama i svih drugih oblika ibadeta, pogotovo u borbi protiv neprijatelja, tj. ulaganjem u sve ono što će ojačati muslimane u borbi protiv dindušmana. S druge strane, ajet govori da je propast i nesreća – kraj onih ljudi koji uvijek škrtare ne dijeleći imetak na Allahovom, dželle šanuhu, putu.”[2]

Drugo, vjernik u svome srcu ne može objediniti ljubav prema ovome svijetu i ljubav prema borbi na Allahovom, dželle šanuhu, putu jer jedno drugo u potpunosti isključuje. Kada se ljudi naklone ovome, prolaznom svijetu, obuzme ih vehn, spomenut u hadisu koji prenosi Sevban, radijallahu anhu, a u kojem stoji da je Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekao: “Uskoro će se narodi okupiti oko vas, kao što se izjelice okupe oko posude s hranom!” Neko upita: “Je li to zato što ćemo tada biti malobrojni?” “Ne, vi ćete tada biti mnogobrojni, ali ćete biti slični mulju koji voda nosi. Allah će iz vaših neprijatelja odstraniti strah prema vama, a u vaša će srca ubaciti vehn”, odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Neko upita: “Božiji Poslaniče, a šta je to vehn?” On odgovori: “Ljubav prema ovome svijetu, a antipatija prema smrti.“[3]

Ovdje ćemo objasniti dvije stvari.

Diskutabilno je ograničavanje navedenog ajeta samo na ovo pitanje, jer je poenta u općenitosti značenja određenog šerijatskog teksta, a nije u posebnom povodu njegove objave.[4]

Hafiz Ibn Hadžer zapaža: “…a kada se radi o tome da jedan čovjek napadne na veliki broj neprijatelja, većina učenjaka smatra da je to poželjno, ako je to rezultat čovjekove prevelike hrabrosti i ako smatra da će time zastrašiti neprijatelje, odnosno ohrabriti muslimane protiv neprijatelja ili pak ostvariti slične, po islamu, poželjne ciljeve. A kada je riječ o čistoj nepromišljenosti, tada je to zabranjeno, pogotovo ako će to imati za posljedicu slabost u muslimanskim redovima, a Svevišnji Allah najbolje zna.”[5]

Iz knjige Enciklopedija zabrana u islamu
Autor: Selim ei-Hilali

Fusnote:

[1] Predanje je autentično. Zabilježili su ga: Ebu Davud (2512), En-Nesai, u zbirci Es-Sunenul-kubra (11029), El-Hakim, 2/275, i neki drugi muhadisi.
[2] Ismail b. Kesir ed-Dimeški, Tefsirul-Kur'anil-azim, 1/236.
[3] Hadis je autentičan na osnovu mnoštva puteva. Zabilježili su ga: Ebu Davud (4297), Ahmed, 5/278, Et-Taberani (1452) i Ebu Nuajm, 1/182, s dva lanca prenosilaca koji sežu do Sevbana, a jedan je od njih dobar.
[4] Vidjeti: Nejlul-evtar, 8/29, i Fethul-Bari, 8/1 85.
[5] Vidjeti: ibid, 8/185.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz