Post 10. muharrema – dana Ašure

Popularno na sajtu

Post ovog mubarek dana ima veliku vrijednost, kao što je u hadisu od Ebu Katade, radijallahu anhu, od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi we sellem: “Za post dana Ašure, nadam se u Allaha da će oprostiti (grijehe) prethodne godine.” Prenosi Ahmed (296/5), Muslim (1163).

U mjesecu muharremu je dan Ašure, a to je deseti dan muharrema.

Prenosi se hadis od Abdullaha ibn Abbasa, radijallahu anhu, koji je rekao: Dok je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, postio dan Ašure i naredio da se posti, rekoše: O Allahov Poslaniče: To je dan kojeg jevreji i kršćani veličaju. Pa reče Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: “Sljedeće godine, ako Allah htjedne, postiću deveti dan.” Reče: “Pa nije nastupila sljedeća godina, a Allahov Poslanik, alejhi selam, je preselio.” Prenosi Muslim (2619)

Post ovog mubarek dana ima veliku vrijednost, kao što je u hadisu od Ebu Katade, radijallahu anhu, od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi we sellem: “Za post dana Ašure, nadam se u Allaha da će oprostiti (grijehe) prethodne godine.” Prenosi Ahmed (296/5), Muslim (1163)

Post ovog dana je pritvrđeni sunnet (sunnet muekede) a nije obavezan (vadžib), zbog hadisa Abdullaha ibn Amra, radijallahu anhu, koji je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: ‘Zaista je Ašura jedan dan od Allahovih dana, pa ko hoće neka ga posti, a ko hoće neka ga ostavi.'” Prenosi Muslim (1136)

Kao što je i sunnet postiti jedan dan prije i jedan poslije njega, zbog hadisa Ibn Abbasa, radijallahu anhu, koji je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: ‘Postite dan Ašure, i razlikujte se od jevreja, i postite dan prije i dan poslije njega.’” Prenosi Ahmed (241/1) i Ibn Huzejme (2095)

Poželjan (mustehab) je post dan prije i dan poslije, a nije obavezan (vadžib), kaže Ibn Kajjim, rahimehullahu te'ala: “Tri su stepena (načina) posta (dana Ašure), najpotpuniji od njih je da se posti dan prije i dan poslije njega, a nakon toga da se posti deveti i deseti dan, i na ovome je (prenesena) većina hadisa, a nakon toga je izdvajanje postom samo desetog dana.” Zadul-Me`ad (75/2) 

Razlog posta ovog mubarek dana

Došlo je u hadisu od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, da je rekao: “Stigao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we sellem, u Medinu, pa je vidio jevreje da poste dan Ašure, pa reče: ‘Šta je ovo?’ Rekoše: ‘Ovo je dobar dan, ovo je dan u kome je Allah izbavio potomke Israilove (benu Isra`il) od njihovog neprijatelja, pa ga je postio Musa (alejhi selam)’, Reče: ‘Ja sam preči Musa`u od vas, pa ga je postio i naredio da se posti.'” Prenosi Buhari (1900)

Neke od novotarija dana Ašure 

Najviše što se spominje o ovome jeste ono što  Šejhul-islam Ibn Tejmijje.

“Neki učenjaci su stava da je poželjno klanjati noćni namaz (noć Ašure), a ne znam da za to imaju dokaz, već je to noć poput ostalih noći, pa čiji je običaj (adet) noćni namaz (kijam) neka klanja, a ako ne, neka je ne izdvaja (čini posebnom) namazom.” (Metalibu uli nuha, 581/1)

“A od novotarija je također okupljanje radi namaza ove noći, pa se tako spajaju dvije novotarije.” (Minhu El Dželil, 345/1)

A od toga je i ono što je prenešeno da onaj ko klanja dva rekata na dan Ašure i prouči tako i tako, bude mu upisana nagrada 70 vjerovjesnika, kaže Ibn Tejmijje, rahimehullahu teala: “Ovaj hadis je kod učenjaka hadisa od izmišljenih hadisa.” (Der`u Et Tea`rud, 150/1)

Neki ljudi su također uveli stvari koje se dokazuju izmišljenim hadisima koje nemaju nikakve osnove, poput vrijednosti kupanja toga dana, rukovanja, ove stvari i slične njima su od uvedenih stvari, sve su pokuđene (mekruh), naprotiv poželjan (mustehab) je post.


Izvor: www.saaid.net
Prijevod: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz