Nekoliko fetvi vezanih za sedždu u namazu

Popularno na sajtu

Kakav je propis da čovjek samo dovi na sedždi bez učenja zikra?

Ko samo dovi na sedždi bez da kaže: Subhane rabbijel e'ala, njegova sedžda je ispravna zbog hadisa Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Što se tiče sedžde učite što više dovu jer je preče da vam tada bude uslišana.“ Hadis bilježi imam Muslim.

Propis učenja Kur'ana na ruku'u i sedždi

Ispravno je da je učenje Kur'ana na ruku i sedždi zabranjeno, zbog riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Meni je zabranjeno da Kur'an učim dok sam na ruku'u ili sedždi.“ Hads bilježi imam Muslim.

Gdje će klanjač držati ruke dok je na sjedenju između dviju sedždi?

Držaće ih ispruženim na svojim butinama bez da sakuplja ili širi svoje prste.

Propis sjedenja na vrhovima peta okrenutih prstiju prema Kibli između dviju sedždi

Sjedenje na petama okrenutih prstiju prema Kibli između dviju sedždi jeste sunnet koji je pritvrđen od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Hadis o tome bilježi imam Muslim od Abdullaha ibn Abbasa. Tavus je rekao: „Pitali smo Ibn Abbasa o ika'u (sjedenje na vrhovima peta između dvaju sedždi)“, pa je rekao: „To je sunnet.“ Pa smo mu rekli: „Mi to svrstavamo u loš postupak čovjeka“, a on nam odgovori: „Naprotiv to je sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.“

Ovaj hadis ukazuje da je Allahov Poslanik ovo radio i govorio. Neki pravnici su shvatili da je ovaj vid ika'a pokuđen, što nije ispravno. To zbog toga što postoje dvije vrste ika'a, prvi koji je poželjan, a to je ika'a kojeg smo spomenuli da čovjek sjedne na vrh svojih peta okrenutih prstiju prema Kibli. I drugi vid ika'a koji je pokuđen a to je da čovjek uspravi stopala a potom stražnjicom sjedne između njih. To je pokuđeni ik'a.

Što se tiče poželjnog ika'a to je ik'a koji se spominje u prethodnom hadisu Abdullaha ibn Abbasa, uz napomenu da se on treba ponekad praktikovati (a ne stalno).¹

Iz djela: “Fetve u Namazu – odabrani stavovi šejha Sulejmana el Ulvana”
Prijevod: Put vjernika

Fusnota:

1. Šejh Abdul Aziz et Tarifi kaže: „Što se tiče sjedenja između dvaju sedždi sunnet je da da čovjek podigne desno stopalo i okrene svoje prste prema kibli i sjedne na lijevu nogu. To je sdav većine učenjaka za razliku od nekih malikijskih pravnika koji su stava da je sunnet da čovjek tada uradi teverruk (da čovjek podigne desno stopalo i okrene prste prema Kibli a lijevu nogu položi ispod desne i sjedne na tlo). Mišljenje većine učenjaka je ispravnije zbog hadisa kod imama Nesaija od Abdullaha ibn Omera koji kaže: ‘Od sunneta u namazu jeste da čovjek ispravi desno stopalo okrenuvši prste prema kibli i sjedne na lijevu nogu’. Nema prepreke da čovjek isto tako uradi ik'a kod sjedenja između dviju sedždi. A ik'a je da čovjek sjedne na vrh peta okrenutih prstiju prema Kibli. Ovaj postupak Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je pritvrđen u hadisu kod imama Muslima od Abdullaha ibn Abbasa da je upitan o ika'u pa je rekao: ‘To je sunnet’. Dok čovjek sjedi između dviju sedždi svoje šake će staviti na butinama, a može ih staviti i na svoja koljena jer je i to pritvrđeno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.“

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz

%d