NOVA GODINA

Popularno na sajtu

I reci: “Hvaljen Allah, koji Sebi nije uzeo djeteta i koji u vlasti nema ortaka, i kome ne treba zaštitinik zbog nemoći – i hvaleći Ga veličaj!” (Kur'an, Al-Isra’, 111)

– Kršćanski praznik Nova godina je obilježavanje rođenja Isa (Isusa) za kojeg tvrde da je „Božiji sin“.

Jevreji govore: “Uzejr je – Allahov sin”, a kršćani kažu: “Mesih je – Allahov sin.” To su riječi njihove, iz usta njihovih, oponašaju riječi nevjernika prijašnjih – ubio ih Allah! Kuda se odmeću? (Kur'an, At-Tewba, 30)

– Iznoseći laži o Allahu

On je Stvoritelj nebesa i Zemlje! Otkud Njemu dijete kad nema žene, On sve stvara, i samo On sve zna. (Kur'an, Al-En'am, 101)

– Ovo njihovo uvjerenje i riječi oslikavaju njihovo nevjerstvo

Nevjernici su oni koji govore: “Bog je – Mesih, sin Merjemin!”A Mesih je govorio: “O sinovi Israilovi, klanjajte se Allahu, i mome i vašem Gospodaru! Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo će Džehennem biti; a nevjernicima neće niko pomoći. (Kur'an, Al-Ma'ide, 72)

Nevjernici su oni koji govore: “Allah je jedan od trojice!” A samo je jedan Bog! I ako se ne okane onoga što govore, nesnosna patnja će, zaista, stići svakog od njih koji nevjernik ostane. (Kur'an, Al-Ma'ide, 73)

– Koliki je ovo grijeh i kako je težak nebesima i Zemlji

„Gotovo da se nebesa raspadnu, a Zemlja provali i planine zdrobe što Milostivom pripisuju dijete. Nezamislivo je da Milostivi ima dijete.“ (Kur'an, Merjem, 90-92)

– Ko i pored jasnog kur'anskog govora smatra Židove i kršćane vjernicima taj biva sam nevjernikom jer ga Allaha smatra lažovom!

Kako može da im čestita njihovu zabludu??? Pa da mu neko majku opsuje dali bi ga i tada vesela lica dočekao i čestitao mu tu psovku?

A ono što oni rade gore je od uvrede nečije majke, pa šta im je!?

Oni nastoje prevariti Allaha i one koji vjeruju, a oni i ne znajući, samo sebe varaju. (Kur'an, Al-Baqara, 9)

Zato ti vidiš one čija su srca bolesna kako se žure da s njima prijateljstvo sklope, govoreći: “Bojimo se da nas kakva nevolja ne zadesi.” A Allah će, sigurno, pobjedu ili nešto drugo od sebe dati, pa će se oni zbog onoga što su u dušama svojim krili kajati. (Kur'an,Al-Ma'ide, 52)

Zato ne zapadaj sam u nevjerstvo i ne slijedi licemjere. Nije lijep odnos prema komšiji i drugim ljudima da licemjerno čestitaš zabludu nego da budeš iskren i pomogneš, a ima li veće pomoći od toga da ponudiš spas od vječne vatre i bolne kazne?

Allahu je prava vjera jedino – islam. (Kur'an,Ali ‘Imran, 19)

A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onome svijetu nastradati. (Kur'an, Ali ‘Imran, 85)

Kaže posljednji Allahov poslanik poslat svim ljudima, Muhammed sallAllahu alejhi we sellem:

Tako mi onoga u čijoj ruci je Muhammedova duša, ko god od Židova i kršćana čuje za mene, pa umre nevjerujući u ono sa čim sam poslan završit će u Vatri. (Hadis: Muslim – 153)Iskoristi priliku jer to je dobar povod da im objasniš kako se rodio Isa a.s.

Isaov slučaj je u Allaha isti kao i slučaj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: “Budi!” – i on bi. (Kur'an, Ali ‘Imran, 59)

Objasni im da je on samo čovjek, poslanik.

Mesih, sin Merjemin, samo je poslanik – i prije njega su dolazili i odlazili poslanici – a majka njegova je uvijek istinu govorila; i oboje su hranu jeli. Pogledaj kako Mi iznosimo jasne dokaze, i pogledaj, zatim, njih kako se odmeću. (Kur'an, Al-Ma'ide, 75)

A nakon što im lijepo dostaviš –

U vjeri nema prisiljavanja – Pravi put se jasno razlikuje od zablude! Onaj ko ne vjeruje u šejtana, a vjeruje u Allaha – drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti. – A Allah sve čuje i zna. (Kur'an, Al-Baqara, 256)

Budi ponosan na svoju vjeru, vjeru istine i neka si daleko od svake njihove zabave i proslave, jer tad oni prizivaju Allahovu srdžbu i propast.

Pusti ih neka jedu i naslađuju se, i neka ih zavara nada – znaće oni! (Kur'an, Al-Hidžr, 3)

O sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u svome vjerovanju i o Allahu govorite samo istinu! Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je Allahov poslanik, i Riječ Njegova koju je Merjemi dostavio, i Duh od Njega; zato vjerujte u Allaha i Njegove poslanike i ne govorite: “Trojica su!” Prestanite, bolje vam je! Allah je samo jedan Bog – hvaljen neka je On! – zar On da ima dijete?! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, i Allah je dovoljan kao svjedok. (Kur'an, An-Nisa’, 171)

I reci: “Istina dolazi od Gospodara vašeg, pa ko hoće – neka vjeruje, a ko hoće – neka ne vjeruje!” Mi smo nevjernicima pripremili vatru čiji će ih dim sa svih strana obuhvatiti; ako zamole pomoć, pomoći će im se tekućinom poput rastopljene kovine koja će lica ispeći. Užasna li pića i grozna li boravišta! (Kur'an, Al-Kahf, 29)

“Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kada si nam već na Pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje! (Kur'an, Ali ‘Imran, 8)

Pripremio: brat Ibrahim

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz