Novotarije u pogledu ibadeta i približavanja Allahu

Objavljeno / ažurirano:

Novotarije koje su ljudi izmislili u pogledu ibadeta su mnogobrojne. Osnova kod ibadeta je tevkif – zastoj (zabrana). Ne može se propisati nešto kao ibadet osim sa dokazom iz Kur'ana i sunneta. Ono za šta ne postoji dokaz smatra se novotarijom shodno riječima Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem: “Ko uradi djelo na kojem nije ova naša vjera, to se odbija.” (Bilježe Buharija i Muslim)

Ibadeti koji se danas praktikuju a za koje nema dokaza su veoma mnogobrojni, a neki od njih su:

– Glasno izgovaranje nijjeta za namaz tako što se izgovori: “Nevejtu en usallije lillahi…” Ovo je novotarija jer to nije od Poslanikova, sallAllahu alejhi we sellem, sunneta i prakse, a Allah, subhanehu we te'ala, kaže (u prijevodu značenja):

“Zar vi da obavještavate Allaha o vjerovanju svome, kad Allah zna sve što je na nebesima i na Zemlji! Allah sve zna.” (El-Hudžurat, 16. ajet)

Mjesto nijjeta je srce tako da je to srčano, a ne jezičko djelo.

– Od tih novotarija je i zajedničko izvođenje zikra poslije namaza jer je prenešeno (u sunnetu) da svaki pojedinac za sebe zikri.

– Od tih novotarija je traženje da se za mrtve uči sura El-Fatiha na određenim prigodama, nakon učenja dove, i učenje El-Fatihe mrtvima. U to spada obilježavanje određenih perioda od smrti čovjeka (sedmine, četeresnice, godišnjice), spremanje hrane tim prigodama i unajmljivanje učača, misleći kako to predstavlja vid žalosti za mejjitom ili da će to koristiti mejjitu.

Sve su to novotarije koje nemaju osnove, i nameti i opterećenja za koje Allah, azze we dželle, nije objavio dokaz. U to spada proslava i obilježavanje određenih vjerskih događaja kao što je isra i miradž, nova hidžretska godina. Sve ove proslave nemaju osnove u vjeri, Šerijatu. U to spada i ono što se čini u mjesecu redžebu od posebnih ibadeta koji se praktikuju u tom mjesecu kao što je posebno isticanje u dobrovoljnom namazu i postu.

U to spadaju sufijski zikrovi u svom širokom dijapazonu. Svi oni su novotarije jer se suprostavljaju propisanim zikrovima od Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, u pogledu osobina, izgleda i vremena praktikovanja.

Zatim, od tih novotarija je gradnja po kaburovima i uzimanje istih za mesdžide tj. mjesta na kojima se obavlja namaz, te uzimanje kaburova mjestima teberruka i približavanja Allahu, azze we dželle, putem mrtvih kao i drugih stvari koje vode u širk.

Na kraju kažem: Novotarije su nagovjestitelji kufra, to je dodatak na Allahovu vjeru kojeg Allah, azze we dželle, i Njegov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, nisu propisali.

Novotarija je gora od velikog grijeha. Šejtan se više raduje novotarijama nego što se raduje velikim grijesima. Jer grješnik kada uradi grijeh on zna da je to grijeh pa će se pokajati od njega, a novotar kada uradi novotariju on vjeruje da je time učinio djelo koje ga približava Allahu, azze we dželle, i neće se pokajati. Novotarije uništavaju sunnete i novotarima čine mrskim sunnete i sljedbenike sunneta. Novotarije udaljavaju čovjeka od Allaha, azze we dželle, i povlače za sobom Njegovu srdžbu i kaznu i razaraju srca i čine ih bolesnim.

Kako se odnositi prema novotarima

Nije dozvoljeno posjećivati novotare ni sjediti sa njima osim radi nasihata i negiranja njihovih novotarija. Jer miješanje sa njima ostavlja negativan trag na onoga ko ih posjećuje a novotar svoju mržnju prenosi na druge.

Zatim, treba znati kako nevjerničke zemlje pomažu novotare u širenju njihovih novotarija na razne načine, jer time žele uništiti islam i iskriviti sliku o islamu i muslimanima.

Na kraju, molimo Allaha, subhanehu we te'ala, da pomogne Svoju vjeru, uzvisi Svoju riječ, ponizi Svoje neprijatelje i neka je selam i salavat na našeg poslanika Muhammeda, sallAllahu alejhi we sellem i na njegove ashabe.

Šejh Salih Fevzan, “Akidetu-t-tewhid“, citati iz prevoda str. 129-131.

 

Novo na sajtu

islam pv art wall

Ljubav prema onima koji se suprostavljaju Allahu

Šejh ibn Tejmijje kaže: Riječi Allaha (prijevod značenja): "Nećeš naći one koji vjeruju u Allaha i Sudnji dan, da su u ljubavi sa onima koji se...

Preporučeni sadržaj

islam pv art sea

Srce vjernika je između straha, nade i ljubavi

Srce vjernika priželjkuje sreću na dunjaluku i na ahiretu, međutim ta sreća i potpuna slast može se ostvariti samo ako zavolimo Uzvišenog Allaha, spoznamo...
islamske-teme

Mezhebi

Islamske teme