Obaveznost kufra u taguta i objašnjavanje njegovog značenja

Popularno na sajtu

1 Naredba tevhida predstavlja opšti din (vjeru) oko kojeg su se složile da've (pozivi) svih poslanika, uz raznolikost njihovih šerijata (zakonodavstava), zbog riječi Uzvišenog:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

„Mi prije tebe nismo poslali nijednog poslanika, a da mu nismo objavili: ‘Nema boga osim Mene, pa samo Mene obožavajte!’1

I zbog riječi Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem: „Mi vjerovesnici smo braća, din nam je jedan, a majke različite.“

O zakonima je rekao Uzvišeni Allah:

ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

„Svakom od vas smo odredili zakon i put.“2

I to je značenje izraza braća, spomenutog u hadisu.3

Dakle, tevhid je ona stvar koja je od davnina, pa i danas, predmet rasprave i sukoba između poslanika i njihovih sljedbenika i taguta i njegovih štićenika (prijatelja). Uzvišeni je rekao:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ

„Mi smo svakom narodu poslali poslanika: ‘Samo Allaha obožavajte i klonite se taguta’, pa je među njima bilo i onih koje je Allah uputio, a i onih koji su zaslužili zabludu.“4,5

2 Ibadet Allahu neće biti ostvaren, osim sa kufrom u taguta, zbog riječi Uzvišenog:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Nema prisile u vjeri, pravi put se jasno razlikuje od zablude. Pa ko zanevjeruje u taguta, a povjeruje u Allaha – za najčvršću vezu se prihvatio, kojoj nema kidanja, a Allah je Svečujući i Sveznajući.“6

I zbog riječi Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem:

„Ko obavi tevhidullah…“, a u rivajetu: „Ko kaže la ilahe illallah i učini kufr u sve što se obožava mimo Allaha – sačuvao je (zaštićen mu je) imetak i život, a obračun će polagati pred Allahom Uzvišenim.“7

Ovo spada u stvari koje najbolje objašnjavaju značenje la ilahe illallah. On (ovdje) nije učinio izgovaranje šehadeta onim što štiti život i imetak, niti spoznaju njegovog značenja, čak ni potvrdu toga; štaviše, ni činjenicu da se on ne moli osim Allahu, Jedinom, Koji nema sudruga; odnosno, neće mu biti zaštićeni imetak i život sve dok (tome) ne doda kufr u sve što se obožava mimo Allaha (u narednim pasusima će autor pojasniti kako se čini kufr u taguta, op. PV). A ako bude sumnjao ili se dvoumio – neće mu biti imetak i život sačuvani. Divna li je i veličanstvena ova mesela! I kako je samo ovo objašnjenje i ovaj dokaz jasan za svakog protivnika.

3 Pojam tagut u jeziku je riječ izvedena od riječi „tugjan“, što znači prelazak granice. Uzvišeni kaže:

إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ

„Mi smo, kada je voda prešla granicu, vas ponijeli u lađi.“8

Njegovo značenje u šerijatu je: sve ono u čemu rob pređe svoju granicu, od obožavanog ili slijeđenog ili onog kome se pokorava.

„Tagut je, dakle, svako pred kojim se sudi (od kojeg se traži presuda) mimo Allaha i Njegovog Poslanika, ili kojeg obožavaju mimo Allaha, ili ga slijede bez dokaza od Allaha, ili mu se pokoravaju u onome za što ne znaju da je ono pokornost Allahu. Ovo su taguti svijeta, o kojim ako razmisliš i ako razmisliš o stanju ljudi sa njima – vidjećes većinu njih kako su se okrenuli od ibadeta Allahu ibadetu tagutu, te od pokornosti Njemu i slijeđenja Njegovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, pokornosti tagutu i slijeđenju njega.“9

4 Kakvoća činjenja kufra u taguta se sastoji od pet stvari, koje je sažeo imam, reformator, Muhammed bin AbdulVehhab, rahimehullahu teala, a one su:

  1. čvrsto uvjerenje u lažnost (neispravnost) činjenja ibadeta svakom mimo Allaha,
  2. ostavljanje (napuštanje) istog,
  3. mržnja istog,
  4. tekfir taguta i onoga koji ga obožava, i
  5. neprijateljstvo prema njima radi Allaha (tj. suprotstavljanje njima).

Dokaz za ovo su riječi Uzvišenog:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

„Vi imate divan uzor u Ibrahimu i onima koji su sa njim, kada rekoše svom narodu: Mi se odričemo od vas i onoga što obožavate mimo Allaha, ne vjerujemo u vas i očigledno će između nas biti neprijateljstvo i mržnja, zauvijek, sve dok ne povjerujete samo u Allaha.“10

Dakle, ko god ne ostvari opis koji sačinjava kakvoću činjenja kufra u taguta – neće biti vjernik u Allaha i kafir u taguta.11 Naprotiv, biće suprotno tome, jer su iman u taguta i iman u Allaha dvije suprotnosti, koje se nikada ne mogu sastaviti u srcu jednog čovjeka, jer nije moguće da se jedna te ista osoba opiše da je mušrik i muvehhid (musliman) u isto vrijeme.

Naprotiv, ona neminovno zaslužuje jedan od dva opisa, a trećeg nema, zbog riječi Uzvišenog:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ

„On je Onaj Koji vas je stvorio, pa među vama ima kafira i mu'mina.“12

I zbog riječi:

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

„Mi smo mu ukazali na put; ili će biti zahvalan ili nezahvalan.“13, 14

Ovo je, dakle, taj tagut u kojeg nam je naređeno da učinimo kufr i da ga se klonimo i ovo je ibadet njemu koji nam je zabranjen i kojeg nam je naređeno da ostavimo, kao i one koji to rade, i da im se suprotstavimo.15


Iz djela “Podučavanje najvažnijim pitanjima”, Poglavlje o obaveznosti kufra u taguta i objašnjavanju njegovog značenja
Autor: šejh Ahmed el-Halidi
Priprema i naslov: Put vjernika
napomena: Oko propisa kufra u taguta, pojavilo se veliko nerazumijevanje od strane sekti haridžija i murdžija. Stoga preporučujemo da uz ovaj tekst pročitate i sljedeća tri teksta:

 1. Greška u tekfiru: Tekfir svake osobe koja nije protekfirila tagute, pod izgovorom da nije učinila kufr u taguta
 2. Pogrešno razumijevanje kufra u taguta kod sekti murdžija i haridžija
 3. Propis onoga ko nevjernika ne proglašava nevjernikom

Fusnote:

1 sura el-Enbija’, 25. ajet.
2 sara el-Ma'ide, 48. ajet.
3 Kažem: Otac im je jedan, tj. tevhid, a majke različite, tj. zakonodavstva. (napomena prevodioca).
4 sura en-Nahl, 36. ajet.
5 Pogledaj mes'ele prvog poglavlja „Kitabut-Tevhid“.
6 sura el-Bekare, 256. ajet.
7 Prenose ga Ahmed i Muslim, a osnova je kod Ahmeda.
8 sura el-Hakka, 11. ajet.
9 Ovo je definicija Ibnul-Kajjima u „ ‘Ilamul-muvekki'in“, za koju učenjaci tevhida kažu da je naljepša definicija za pojam taguta.
10 sura el-Mumtehane, 4. ajet.
11 Kažem: Nisu sve stvari koje sačinjavaju cjelinu kufra u taguta na istom stepenu. Bez nekih od njih ta cjelina nikako ni ne postoji, što znači da su rukn u toj cjelini, a ima i nekih koje sačinjavaju obaveznu potpunost kufra u taguta, koje kada čovjek ostavi – ponekad bude fasik, nekad i kafir, a nekad i nema grijeha, obzirom na njegovo znanje o dotičnom pitanju. Zato nije od preduvjeta ispravnosti ulaska u islam da čovjek odmah na početku zna i vjeruje i čini tekfir nad određenim djelima i njihovim počiniocima, jer može biti neznalica u tome pitanju, ali da bi bio musliman mora znati i vjerovati i dijelima sačuvati, da se nijedna vrsta ibadeta ne smije usmjeriti bilo kome mimo Allaha i da sav ‘ibadet smije biti usmjeren samo Allahu (napomena prevodioca).
12 sura Et-Tegabun, 2. ajet.
13 sura Ed-Dehr, 3. ajet.
14 Pogledaj „Medžmu'atut-Tevhid“ 1/8 i „Ed-Durerus-Senijje“ 2/359-360.
15 Pogledaj „Medžmu'atut-Tevhid“ 1/12,17.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz