Prašina se nikad neće sleći 2. dio

Popularno na sajtu

Vrijeme kada je Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, osvojio Mekku

Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, nije želio da to bude nasilno osvajanje Svetog grada. Nije želio prolijevanje krvi. Ušao je u Mekku ponizno čineći sedždu Allahu i zahvaljujući Mu. Nije bilo parada, slavlja, niti prolijevanja krvi – sve je proteklo mirno. “Slobodni ste!” – rekao je Muhammed, sallAllahu alejhi we sellem.1

Međutim, “crna lista” je bila tu.  Lista imena onih koje je trebalo eliminisati, “čak i ako se zateknu da se drže za platno Kabe. “Kaže se da je najsvetije mjesto na svijetu Mekka, a najsvetije od svetih je El-Haram, i ako neko dodirne platno Ka'be, ili se drži za njega, nisu ga dirali. Ovo je čak bilo pravilo i u vremenu mušrika, za vrijeme džahilijeta.2

Ali, Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, je rekao: “Ubijte ih čak i ako ih nađete da su se uhvatili za platno Ka'be!”

Ko su ti ljudi?

Na spisku su bila neka imena, a između njih i ime jednog čovjeka zvanog Abdullah ibn Khatal, njegove dvije robinje pjevačice i Sara, robinja Ebu Leheba.

Ko su bili oni? Abdullah ibn Khatal je imao ove dvije robinje koje su pjevale protiv Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, održavale su “koncerte” u Mekki pjevajući protiv Allahova Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme. Te dvije robinje su bile na spisku zajedno sa robinjom Ebu Leheba.

Prije svega, da kažemo za Abdullaha da se on okačio, tj. držao za platno Ka'be i jedan od ashaba je požurio prema njemu i ubio ga.

Pogledajmo i razmotrimo sada interesantan slučaj ovih žena:

– prvo, draga braćo i sestre, znate da se žene ne ubijaju! Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, je zabranio ubijanje žena, ali ove su posebno bile naznačene na spisku (za ubijanje).

– drugo, znamo da žene, ako su uključene u borbu protiv muslimana, mogu biti ubijene. Ali ove žene se nisu borile niti su učestvovale u bilo kakvim borbama. Još su bile u situaciji bezuslovne predaje.

– treće, Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, je garantovao mir i slobodu stanovnicima Mekke, ali je njih izuzeo.

Također, dodajmo činjenicu da to nisu bile slobodne žene već robinje, a pitanje slobodne volje (slobode) je važan dio u pravima i zakonodavstvu islama. S obzirom da robovi nemaju slobodu, kazna je smanjena. Ove žene nisu pjevale svojevoljno protiv Poslanika ,sallAllahu alejhi we selleme, već im je bilo naređeno da to rade od strane njihovih vlasnika, Ebu Leheba i Abdullaha bin Khatala, pa i pored toga su bile izdvojene da se ubiju.

Ibn Tejmije o ovom slučaju kaže: “Ovo je jasan i jak dokaz da je najveći grijeh huljenje, ismijavanje i grdnja poslanika Muhammeda, sallAllahu alejhi we selleme, jer, sve ove činjenice:

– da je garantovana sigurnost stanovnicima Mekke,

– da su bile žene,

– da se nisu borile,

– da su bile robinje,

i pored svih ovih činjenica ipak su bile izuzete i kažnjene ubijanjem. Ovo nam govori koliko je to veliki zločin!”

Zatim, imamo drugog čovjeka čije je ime bilo na “crnoj” listi, koji je takođe svojim jezikom vrijeđao Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, a zvao se El-Haris bin Nukejd. Sakrivao se bio u svojoj kući. Ali bin Ebu Talib je došao njegovoj kući i tražio ga, pa su mu rekli da nije tu da je otišao do Bedijata, van Mekke. Obavjestili su Harisa da ga je tražio Ali bin Ebu Talib, Allah bio zadovoljan s njim. Alija se sakrio iza kuće i kada je Haris htio da pobjegne u drugu kuću, Alija ga je ubio.

Drugi primjer je Ka'b ibn Zuheir, koji je bio pjesnik, a i njegov otac Zuheir bin Ebi Selma je bio jedan od najvećih pjesnika, bio je jedan od onih koji su imali mua'lakaat. Arapi su imali običaj da okače na Ka'bu najbolje pjesme, a Zuheir je bio jedan od onih čije su pjesme bile okačene na Ka'bu. Njegovi sinovi Ka'b i Budžeir su takođe bili pjesnici. Budžeir je bio musliman, a Ka'b – nevjernik koji je pisao pjesme protiv Allahova Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme.

Kad su muslimani ušli u Mekku, Budžeir je napisao pismo svom bratu u kom mu je rekao da Allahov Poslanik ubija one iz Mekke koji su pisali pjesme protiv njega. Ka'b nije bio u Mekki u to vrijeme, tako da nije primio pismo od brata u kom ga je upozorio da Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, ubija one koji govore protiv njega i da oni koji su preostali, poput Abdullaha ibn Zabarijja i Mugire ibn Ebi Vehba pokušavaju da pobjegnu zato što je Poslanik dao naredbu da se ubije svako ko je govorio protiv njega.

Prema tome, ovo je još jedan primjer u kojem se vidi veličina ovog zločina. Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, je bio milostiv i praštao je neprijateljima, ali u ovom posebnom zločinu postupao je drugačije.

Zatim, imamo priču o U'kbi ibn Ebi Mu'itu i Nadru bin Ebi Harisu. U bici na Bedru je zarobljeno 70 Kurejšija. Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, je naredio da se dovedu i posmatrao je svakog od njih, a zatim se zagledao u Nadra bin Harisa. Nadr je u očima Allahova Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, vidio nešto, pa je rekao onom do sebe: “Ja ću biti ubijen, vidim to u očima Allahova Poslanika!”

Čovjek koji je bio do njega mu reče: “Ne, samo ti se čini, previše si uplašen, samo si prestrašen!” Ali on reče: “Ne, kažem ti, vidio sam svoju smrt u očima Allahova Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme!”

Zatim je Nadr bin Haris pozvao Mu'saba bin U'mejra koji mu je bio rođak i rekao mu: “Idi kod Allahova Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, i kaži mu da postupi sa mnom kao i prema ostalima iz mog naroda – ako će ih ubiti, nek ubije i mene, ako će im oprostiti, nek oprosti i meni!”

Mus'ab bin U'mejr mu reče: “Ti si rekao ono što si rekao o Allahovu Poslaniku, sallAllahu alejhi we selleme, i govorio si protiv Allahove Knjige!”

Nadr bin Haris je održavao halke (sastanke) na istim mjestima gdje i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, da bi mu parirao. Otputovao je bio u Persiju da bi naučio priče i vratio se da ih prenosi nevjernicima govoreći: “Muhammed vam priča priče, a ja znam bolje priče od njega, dođite da me slušate!”

On reče Mus'abu: “Molim te kaži Allahovom Poslaniku, sallAllahu alejhi we selleme!” On mu reče: “Zar ti nisi onaj koji je ismijavao njegove drugove?”

Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, je pozvao Nadra bin Harisa i rekao Aliji bin Ebu Talibu da ga pogubi.

Bio je izdvojen!

U to vrieme su se vraćali nazad u Medinu. Kad su stigli do određenog mjesta, on je pogubio Nadra bin Harisa i kad su krenuli malo dalje, presudio je i U'kbahu.

U'kba reče: “Teško meni, zašto sam izdvojen u kazni! Svi ovi ovdje su vam neprijatelji, svi su se borili protiv vas, sve su ovo Kurejšije, moje pleme, zašto mene izdvajate?”

Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, reče: “Zbog tvog neprijateljstva prema Allahu i Njegovom Poslaniku!”

On reče: “O Muhammede, postupi sa mnom kao prema mom narodu, ako pogubiš njih, učini to i sa mnom, ako ih oslobodiš, oslobodi i mene, ako tražiš otkup za njih, uzmi i od mene šta hoćeš!”

Zatim reče: ” O Muhammede, ko će se brinuti za moju djecu?”

Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, reče: “Džehennem! Vodi ga o A'sime i odsjeci mu glavu!”

Zatim, Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, reče: “Kako si bio zao (zloban). Ne poznajem nikog od nevjernika poput tebe. Vrijeđao si Poslanika i Allaha, zato pohvaljujem kod Allaha onog ko te ubije i zadovolji moje oči da te vide mrtvog!”

Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we seleme, se odnosio prema ovakvima sasvim drugačije i to je veoma jasno!

Drugi događaj je sa slijepim čovjekom koji je imao Umm Velid.

Ovaj slijepi čovjek je imao dvoje djece sa Ummu Velid. Ona je vrijeđala Allahova Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, i on je pokušavao da je upozori da prestane, ali ona nije slušala.

Jedno veče je vrijeđala Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, pa je uzeo svoj nož i zaboo ga u njen stomak i pritiskao sve dok je nije ubio.

Ujutro se vijest pročula i stigla do Allahova Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, pa je on sakupio ljude i rekao: “Pitam vas u ime Allaha neka se javi ko je to učinio!”

Slijepi čovjek se javio i prišao Allahovom Poslaniku, sallAllahu alejhi we selleme, i sjeo ispred njega i reče: “O Allahov Poslaniče, ja sam to uradio. Ona te je vrijeđala i upozoravao sam je da prestane ali nije htjela. Imam s njom dvoje djece, kao dva bisera su, a i bila je veoma dobra prema meni. Ali, prošlu noć je počela da te vrijeđa i ja sam izvadio nož i ubio je!”

Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, reče: “Svjedočim da je njena krv dozvoljena!”

Drugim riječima, nema odštete za nju, ni kazne za onog ko ju je ubio!

Volio bih da razmislite malo o riječima ovog čovjeka; on je imao djecu s njom i opisuje ih kao bisere i kaže “bila je dobra prema meni” tj. bila pokorna žena. Ovo je slijep čovjek kome je trebala pomoć tako pažljive žene koja se lijepo ophodila prema njemu!

Međutim, mi moramo da volimo Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, više nego sami sebe, više nego naše porodice, više nego išta na ovom svijetu, i zato je on to uradio. Uradio je to radi Allahova Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme.

Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, je odobrio to što je on uradio rekavši: “Svjedočim da je njena krv dozvoljena!”

Sljedeći slučaj sličan ovom je kada je čovjek ubio ženu iz svog plemena.

Šta Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, kaže o ovom čovjeku? Da li ga je kaznio? Rekao je: “Ni dvije koze se ne bi pobile po pitanju nje!”

Govorićemo o ovoj priči, a zabilježena je od El-Vakidija.

Ova žena se zvala Esma bint Mervan, bila je dobra pjesnikinja među ensarijama, ali je govorila protiv Allahova Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, i protiv islama, i pokušavala je da unese fitnu među ljude. Govorila bi im: “Ovaj čovjek ne pripada našem plemenu, pa kako da mu pružimo utočište, istjerajmo ga!”

Ensarije3 su žrtvovali mnogo zbog hidžre4 Allahova Poslanika, sallAllahu alejhi ve selleme, mnogi su bili ubijeni, grad je bio opkoljen; ali, oni su to radili u ime Allaha i zato se i nazivaju ensar – oni koji daju pobjedu Poslaniku, sallAllahu alejhi we seleme.

Umejr bin Ali, slijepi čovjek iz njene familije reče: “Kunem se Allahom da ću je ubiti ako se Allahov Poslanik vrati u Medinu!”

Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, je u to vrijeme bio na Bedru. Kada se Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, vratio, Umejr bin Ali je otišao kod nje kasno noću, pravo u njenu sobu.

Oko nje su ležala djeca koja su spavala, a jedno od njih je dojila. Dodirivao je rukom pa je ustanovio da je držala jedno dijete u naručju, pa je uzeo dijete i stavio pored nje, zatim izvukao mač i zabio ga u njena prsa.

Poslije je otišao da klanja sabah namaz sa Allahovim Poslanikom, sallAllahu alejhi we selleme.

Kada je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, završio namaz, pogledao je U'meira i rekao mu: “Jesi li ti ubio kćerku Mervanovu?”

On reče: “Da, žrtvujem i svog oca za tebe o Allahov Poslaniče, sallAllahu alejhi ve selleme.”

Umejr se bio zabrinuo da je uradio nešto loše i da je trebao tražiti odobrenje od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, bio vođa muslimana. Upitao je Allahova Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme: “Jesam li uradio nešto loše, o Allahov Poslaniče?” Šta mu je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, rekao? Je li mu rekao: Trebao si tražiti izun (odobrenje)?

Rekao je: “Ni dvije koze se ne bi pobile po pitanju nje!”

Da razjasnimo. Značenje ovoga je da čak dvije koze ne bi imale različito mišljenje po tom pitanju, čak ni životinje se ne bi razišle po tom pitanju. SubhanAllah!5

Međutim, danas vidimo da ima razilaženja (među muslimanima) po ovom pitanju.

Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, kaže da bi čak i hajvani ovo razumjeli, jasno rečeno da se ni dvije koze ne bi posvađale oko ovog! Pa kako onda da vidimo da se inteligentni ljudi raspravljaju oko ovog pitanja!? Kako može da bude ikakvog drugog mišljenja, kad je ovo tako jasno, kad je to koncenzus učenjaka, o čemu ćemo kasnije govoriti, inšaAllah.

Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, je pogledao na one oko sebe i rekao: “Ako hoćete da vidite čovjeka koji je pomogao Allaha i Njegova Poslanika, onda pogledajte u Umejra ibn Alija!”

Omer bin Hatab reče: “Vidite ovog slijepca koji je izašao noću u pokornosti Allahu!”

Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellleme, reče: “Nemoj reći da je slijepac jer ovaj čovjek veoma jasno vidi!”

A mi danas imamo puno slijepaca! Danas imamo puno slijepaca!6

Kad se Umejr vratio nazad, zatekao je njenu djecu i još neke članove njenog plemena kako je ukopavaju.

Prišli su mu i prijetili: “O, Umejr, ti si je ubio!” Oni su bili ratnici; govorimo o ljudima iz plemena Avs i Hazredž, ljudima koji su rođeni u borbi!

On reče: “Da! I izazivam vas sve, sakupite se svi, i ako iko od vas kaže i slično onom što je ona govorila, boriću se protiv vas sve dok vas ne ubijem ili poginem!”

Kakav je bio rezultat njegova postupka, jesu li zbog tog pobjegli od islama, jer ovo se desilo malo poslije hidžre Allahova Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, upravo nakon bitke na Bedru kada sve ensarije nisu bili muslimani; ovo bi moglo biti razlog da se ljudi okrenu od islama!

Ovaj čovjek ih je izazivao i govorio im da će ih pobiti ako iko pokuša da mu se suprotstavi!

A ono što se ustvari desilo, prema predaji El-Vakidija, je: “Tada je islam preovladao među ovim ljudima (stanovnicima Medine, nap.prev.), jer su oni koji su iz straha od rodbine krili da su muslimani, kada su vidjeli jačinu islama, počeli su se javno izjašnjavati da su vjernici.”

Pa, šta onda možemo naučiti iz ove priče i one prije nje?

Ovo je jako važna stvar. Mnogo je priča ovih dana oko traženja dozvole (za džihad) od vladara! Ja vas pitam: neko napadne na vašu kuću i hoće da vas ubije, šta je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, rekao: “Onaj ko pogine braneći svoju imovinu je šehid, onaj ko pogine braneći svoj život je šehid; onaj ko pogine braneći svoju vjeru je šehid, onaj ko pogine braneći svoju familiju je šehid.” (prenosi se od Seida bin Zejda a bilježe ga Ebu Davud i Tirmizi). Siguran sam da svi znate ovaj hadis.

Znači, ako vas neko napadne, dođe vam u kuću i stavi vam pištolj na čelo u namjeri da vas ubije, vi ćete se braniti, ovo je poznato u islamskom fikhu kao “defu es-sail”, nešto što je veoma jasno!

Treba li vam odobrenje od emira, vladara?

Čovjek uperio pištolj u vas, i vi ćete uzeti telefon da nazovete predsjednikovu ili kraljevu rezidenciju i sačekati dok prođete kroz sve procedure prije nego se čujete s njim i pitate: “Izvinite, smijem li se, molim vas, braniti, neko hoće da me ubije?”

Ima li ovo smisla?

Pa ako ne trebate odobrenje od imama7 da odbranite sebe, zar onda trebate odobrenje od imama da branite Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme!?

Ovaj čovjek koji je otišao da ubije ženu iz Benu Khatma, je li tražio dozvolu od Allahova Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, a Poslanik je bio živ?!

Ne, nije tražio dozvolu! Uradio je to a Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, mu je odobrio to što je uradio i rekao mu “Ni dvije koze se oko toga ne bi pobole.”

Čemu rasprava oko traženja dozvole od imama kada je status Allahova Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, daleko veći od njegova!

Ko je imam ili bilo ko drugi da od njega tražiš dozvolu da braniš Allahova Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme?!

Braćo i sestre, imajte na umu o kome mi pričamo! Govorimo o Allahovom Poslaniku, sallAllahu alejhi we selleme! Ne treba vam ničije odobrenje da branite čast Allahova Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme! On je iznad svih ljudi!

Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, je onaj na koga Allah i Njegovi meleci i vjernici donose salavat (blagosiljaju ga)!

Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, je poseban i za njega se veže poseban propis, on se drugačije tretira!

Ova pravila traženja dozvole se ne primjenjuju na Allahova Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme! Ova stvar mora biti jasna!

 

Transkript audio predavanja šejha Envera el-Avlakija

Izvor:

Prevod za www.putvjernika.com: El-wela wel-bera

Ključne riječi: {tortags,449,1}

Fusnote:

1. neka je Allahov blagoslov i mir njemu

2. džahilijjet –neznanje; predislamsko vrijeme, vrijeme prije spuštanja Objave Muhammedu, sallallahu alejhi we sellem

3. ensarije – stanovnici Medine koji su pružili utočište Poslaniku kada je učinio hidžru (selidbu) iz Mekke u Medinu

4. hidžra – preseljenje Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, iz Mekke u Medinu

5. subhanAllah – slava Allahu.

6. Autor aludira na današnje kvazi-učenjake koji pozivaju na toleranciju kao reakciju na gnusno vrijeđanje Allahovog poslanika Muhammeda, sallAllahu alejhi we sellem, napomena prevodioca.

7. imam – vladar, predvodnik, vođa

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz