Šest osobina bogobojaznih

Popularno na sajtu

1 Svojstvo bogobojaznih je da vjeruju u gajb čvrstim imanom

Gajb je sve ono što je nedokučivo našim čulima, a o čijem postojanju nas je obavijestio Uzvišeni Allah dž.š., ili nam je o tome kazao Poslanik, s.a.w.s. Ovdje se ubraja vjerovanje u Allaha, meleke, vjerovanje u Ahiret.

Ovo je, bez sumnje, glavno svojstvo bogobojaznih. To je osobina koja ih poziva obavljanju namaza, davanju zekata i potpunoj predanosti Allahovoj naredbi. Ovo je svojstvo kojim ih je Allah prvo opisao u Kur'anu. Uzvišeni kaže:

“Elif Lam Mim. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali; onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im mi budemo davali; i onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali.” (El-Bekare, 1-4)

2 Svojstvo bogobojaznih je da praštaju i da su blagi

Uzvišeni Allah je rekao:

“A ako se oprostite, to je bliže bogobojaznosti.” (El-Bekare, 237)

Opisujući bogobojazne Allah dž.š., je rekao:

“Koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju – a Allah voli one koji dobra djela čine.” (Ali Imran, 134)

Zamahšeri je rekao: “Oni koji srdžbu savlađuju su oni koji strpljenjem zadržavaju ono što je u njima i ne pokazuju tragove toga. Od Aiše, r.a., se prenosi da je neki njen sluga rasrdio, pa je rekla: “Allahu, hvala za bogobojaznost koja je srditom ostavila lijeka.”

“I ljudima praštaju…” opraštanje ljudima znači suzdržati se na njihove pogreške i ne svetiti im se uprkos mogućnosti koja se pružila čovjeku. Ovo je stepen obuzdavanja duše, ovladavanja njome i plemenitog ophođenja sa ljudima kojeg je dostigao veoma mali broj ljudi. Opraštanje je stepen koji je iznad stepena suzdržavanja srdžbe, jer se može desiti da čovjek i suzdrži svoj gnjev, ali da u sebi krije srdžbu i pakost. Ali, postoji i stepen koji je iznad ovoga, o kome nas je obavijestio Uzvišeni Allah:

“A Allah voli one koji dobra djela čine.” (Ali lmran, 134)

Dobročinstvo je jedno od osobina bogobojaznih. Prenosi se predanje da je nekog od selefa iznenada i puno rasrdio njegov sluga. On namjeravaše da mu se osveti, ali mu mladić reče: “Oni koji srdžbu savladavaju”, pa čovjek reče: Savladao sam srdžbu! Nakon toga mu mladić nastavi: “…i ljudima praštaju…” A čovjek reče: Oprostio sam ti! Na to će mladić: “A Allah voli one koji dobra djela čine.” Čovjek mu na to odgovori: Idi, slobodan si, u ime Allaha! Ovaj događaj na najljepši objašnjava način redoslijed ova tri stepena. (Tefsirul-Menar, 134-135/2)

3 Osobina bogobojaznih je da kada god učine mali grijeh, oni se povrate Allahu čineći tevbu

Kada god bogobojazni učine mali grijeh, oni se povrate Allahu čineći tevbu i moleći ga za oprost, postupajući shodno naredbi Allahovog Poslanika, s.a.w.s: „Neka ti dobro djelo dođe poslije lošeg da bi ga prebrisalo!“

Ovo je osobina na koju ukazuju i riječi Uzvišenog Allaha dž.š.: „Oni koji se Allaha boje, čim ih sablazan šejtanska dodirne, sjete se i odjednom dođu sebi.” (El-E'araf, 201)

4 Njihovo svojstvo je da podstiču pravdu, sude po njoj, a mržnja prema nekom ih ne na navodi da je ostave (pravdu)

Uzvišeni Allah kaže:

“Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže bogobojaznosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite!” (El-Maide, 8)

5 Bogobojazni slijede vjerovjesnike i poslanike i ashabe Muhammeda, s.a.w.s.

“O vjernici, bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni.” (Et-Tevba, 119)

Kurtubi, veli: “U ovom ajetu je sadržana naredba za druženje sa iskrenima, nakon spominjanja trojice koje je iskrenost spasila i odvojila ih od licemjera.“

6 Bogobojazni ostavljaju i ono što je dozvoljeno, čuvajući se harama i bojeći se sumnjivih stvari

Ibn Omer, r.a., je rekao: “Čovjek neće dostići suštinu bogobojaznosti sve dok ne ostavi ono što tišti njegova prsa.” (Prenosi ga Buhari, Tirmizi, Ibn Madže i Hakim)

Značenje ovog hadisa je – da ostavljaju ono u čiju dozvoljenost sumnjaju, jer je halal jasan i ne sije sumnju u srce vjernika. U tom smislu su i Poslanikove, s.a.w.s., riječi:

“Sve što je dozvoljeno (halal) jasno je i što je zabranjeno (haram) jasno je, a među njima ima nejasnih stvari koje mnogi ne poznaju. Ko se bude čuvao tih nejasnih stvari, taj je sačuvao svoju vjeru i čast, a onaj ko se upusti (upadne u njih), upustio se (i upao je) u ono što je zabranjeno.”

Bogobojazni su oprezni sa sumnjivim stvarima i onim čija dozvoljenost nije jasno iskazana. Ko se usudi da učini sumnjivu stvar usudit će se, također, da učini i haram. U predaji, koja se prenosi u dva Sahiha, stoji: “Ko ostavi ono što mu liči na grijeh, već je ostavio onaj grijeh koji mu je jasan!”


Prema djelu Bogobojaznost, autora Ahmeda Ferida
Priprema i obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz