Šta je dužna učiniti osoba koja se odmetnula od islama, pa se pokajala: Da li će nadoknaditi post, namaz, zekat…

Popularno na sajtu

Pitanje: Kaže se da će otpadništvo govorom biti onda kada se izgovori riječ otpadništva, kao što je vrijeđanje vjere. Također se kaže da onaj ko otpadne ovom uvredom ili sličnim tome da će sve ono što je  činio od namaza, posta i zekata biti poništeno. Ili da se na nešto zavjetuje. Da li mora nadoknaditi ono što je prošlo ili onoga što je poništeno tim razlogom ili ne, a ako mora onda da li će post nadoknaditi posteći dan za danom ili ne?

Odgovor:

Prethodilo je pojašnjenje vrsta otpadništva, i nije od uslova otpadništva da čovjek kaže: ‘Otpao sam od svoje vjere.’ Ako bi to rekao onda bi se to smatralo samo jednom od vrsta otpadništva.

Onaj ko otpadne od islama nije dužan da nadoknadi ono što je u toku svog otpadništva propustio od namaza, posta i zekata.

Ono što je učinio od dobrih djela u islamu, prije otpadništva, neće biti poništeno ako se vrati u islam. Jer je Allah ovo vezao za njegovu smrt na kufru (nevjerstvu), kao što Uzvišeni kaže (u prijevodu značenja):

“Onima koji ne vjeruju i koji kao nevjernici umru, slijedi…” (El-Bekara, 161)

Ili ajet iz sure Alu-lmran i Uzvišeni u drugom ajetu kaže (u prijevodu značenja):

“A oni među vama koji od vjere svoje otpadnu i kao nevjernici umru – njihova djela bit će poništena na ovome i drugome svijetu.” (El-Bekara, 217)

Što se tiče njegovog zavjeta u islamu, on ostaje ako se radi o nekom vidu pokornosti (Allahu). Na njemu je dužnost da ga izvrši kad se vrati u islam. lsto je u njegovoj obavezi sve ono što je dužan prema Allahovom pravu ili pravu robova, prije nego što je otpao od vjere i tako ostaje.

Uspjeh je kod Allaha i neka je salavat i selam na našeg Vjerovjesnika, njegovu porodicu i ashabe.

Stalni odbor za naučno istraživanje i fetve

Predsjedavajući: Abdul-Aziz b. Abdullah bin Baz
Kopresjedavajući odbora: Abdur-Rezzak Afifi
Član odbora: Abdullah b. Gudejjan
Član odbora: Abdullah b. Ku'ud


Fetve stalnog odbora za naučno istraživanje i fetve (2/3-5)
Iz knjige: Vjerovanja imama tevhida
Priprema i naslov: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz