Tumačenje hadisa “…Da je Musa živ ne bi mu preostalo ništa osim da me slijedi”

Popularno na sajtu

Dvadeset i treći hadis

Od Džabira ibn Abdullaha se prenosi da je Omer ibnu-l-Hattab došao Vjerovjesniku ﷺ sa knjigom (listovima) koju je našao kod nekih sljedbenika Knjige (Jevreja) pa ju je pročitao Vjerovjesnik ﷺ, rasrdio se i kazao:

Zar ste se zapanjili time, o sine Hattabov? Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, došao sam vam sa njom kao sunce čistom. Ne pitajte ih o ičemu, pa da vas obavijeste po istini, a vi je poreknete, ili po laži, a u nju povjerujete. Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, da je Musa živ ne bi mu preostalo ništa osim da me slijedi.[1]

linija

Iz hadisa se razumije:

» Upozorenje na gledanje i iščitavanje knjiga koje sadrže zablude. Rekao je imam Ibn Kajjim, rahimehullah: Rekao je El-Mervezi: Kazao sam Ahmedu: “Posudio sam knjigu čija sadržina su neke rđave stvari, pa da li ću je zapaliti? Rekao je: Da. Zaista je Vjerovjesnik vidio u ruci Omera listove koju je prepisao iz Tevrata pa ga je zadivilo to što se podudara sa Kur'anom. Pa je Vjerovjesnikovo lice poblijedjelo, sve dok Omer nije otišao s tim hartijama do peći i bacio ih u nju.”

Kaže Ibn Kajjim: Pa kako bi bilo kad bi Vjerovjesnik ﷺ vidio ono što je napisano nakon njega od knjiga koje se suprotstavljaju onome što je u Kur'anu i sunnetu?! Od Allaha samo pomoć tražimo!”[2]

Zatim je Ibn Kajjim, spomenuvši predaje o kuđenju štetnih knjiga, rekao: Cilja se to da knjige koje sadrže laž i novotarije treba uništiti. Preče je njihovo uništavanje nego raznih sredstava zabave, muzičkih instrumenata i posuda za (isključivo) alkoholna pića, jer je šteta od takve literature veća nego šteta svega navedenog.”[3]

Kažem (tj. autor): Pitao sam imama Ibn Baza o osobi koja nađe knjigu novotarija ili širka, a zna da je nečije vlasništvo, da li je može zapaliti? Odgovorio je: “Ako ima nadležnost za to, neka to uradi, ako nema vlast nad time, onda neka to pitanje uputi na onoga ko za to ima nadležnost.”[4]

Od stvari koje podrazumijeva upozorenja na pogrešnu literaturu jeste i gledanje televizijskih kanala koji plasiraju zbunjujući sadržaj, ili podstiču rasplamsavanje strasti; takvih bi se hitno trebalo otarasiti. Isto važi i za slušanje takvih radio stanica. Naime, uticaj ovakvih TV kanala i radio emisija je poput uticaja štetnih knjiga, ako nije i izraženiji. Zapravo, njihov uticaj je žešći, jer se kaže: “Nije isto čuti kao i vidjeti“. Kako god, ovo troje[5] – ozloglašene knjige, TV i radio kanali – su od najvećih vrata zla: ulijevaju sumnju u akidu, ruše vrijednosti, grade poroke i niskost, bave se bestidnošću, drskošću i muzikom, bore se protiv porodice i stidljivosti. Koliko su samo ulovili svojim zamkama, i koliko je njihovog ulova ostalo zarobljenih u svojim strastima?! Stoga je obaveza onome ko je ovime iskušan da požuri u napuštanju toga, a Allah je blag prema svojim robovima, kao što On Uzvišeni kaže:

“Ja ću sigurno oprostiti onome koji se pokaje i uzvjeruje i dobra djela čini, i koji zatim na Pravome putu istraje.”[6]

» Kur'an i sunnet sadrže ono što čini posezanje za prethodnim objavama nepotrebnim.

» Ozbiljnost iskušenja šubhama/nejasnoćama u vjeri.

» Potpunost i savršenstvo islamskog Šerijata.

» Podudarnost sunneta sa Kur'anom u pitanjima vrednovanja vjerovjesnika, kao što je u Allahovim riječima:

“Neke od tih poslanika odlikovali smo više nego druge. S nekima od njih je Allah govorio, a neke je za više stepeni izdigao”.[7]

» Vrijednost našeg vjerovjesnika Muhammeda ﷺ.

» Vrijednost Musaa, alejhisselam.

» Sveobuhvatnost poslanstva našeg Vjerovjesnika, te da je njegov šerijat derogirajući za sve što mu je prethodilo (od vjerozakona).


Iz djelaČetrdeset hadisa o odgoju i menhedžu, ovo je 23. hadis
Autor: šejh Abdulaziz ibn Muhammed ibn Abdullah es-Sedhan
Priprema i naslov: Put vjernika
Ostali hadisi iz iste knjige ovdje.

Fusnote:

[1] Hadis bilježi imam Ahmed u Musnedu: 387/3; hadis je vjerodostojan po osnovi njemu sličnih rivajeta. Vidi El-Irva’ od šejha Albanija: 34/6, br. hadisa 1589.

[2] Et-Turuku-l-hukmijjeh, str. 275.

[3] Et-Turuku-l-hukmijjeh, str. 277.

[4] Mesail Ebi Omer li-l-imami Ibn Baz, str. 41.

[5] Nema sumnje da ovo važi i za internet stranice takvog sadržaja. (op. prev.)

[6] Ta-ha, 82.

[7] El-Bekare, 253.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz