Plodovi vjerovanja

Vjerovanje samo u tevhid gospodarstva (rububijeta) ne spašava od kazne

Zaista tevhid gospodarstva spada u jednu od tri vrste tevhida, pa zbog toga vjerovanje roba neće biti ispravno, niti će mu se ostvariti njegov...
Konjanik-zastava

Razlog nejedinstva muslimana je ostavljanje džihada

Šejhul islam Ibn Tejmijja, rahimehullah, je kazao(spomenuvši ajet): („Ako ne budete u boj išli, On će vas na nesnosne muke staviti i drugim će vas...
islamske teme

Propisi tekfira kod šejha Sulejmana El-Ulvana

Pitanje: Je li tačno da je mezheb ehlis-sunneta da oni ne tekfire pojedince? Odgovor: Ne, nije tačno. Ehlis-sunnet tekfiri pojedince onda kada se kod njih ispune uvjeti...

Posjeta Poslanikovog kabura je poželjna, ali nekad i grijeh

Onom muslimanu koji posjeti Poslanikov mesdžid je poželjno da posjeti i njegov kabur, kao i kaburove njegova dva drugara Ebu Bekra i Omera, Allah...
islamske-teme

Ibn Kajjim o džihadu

Rekao je Allah: „One koji se budu radi Nas borili, Mi ćemo, sigurno, putevima Našim uputiti, a Allah je, zaista, s onima koji dobra...
Islamske teme

Dva su znaka ljubavi prema Allahu: slijeđenje poslanika i borba na Allahovom putu

„Reci: 'Ako vi Allaha volite, onda mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!'“ Poslanik nije naređivao osim ono što voli...
sekte u islamu

Kratak pregeled nekih devijantnih sekti u islamu

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Put pravog muslimana je jasan, a to je slijeđenje Kur’ana i sunneta. Kada ovo znamo, onda možemo prepoznati one koji...
fetva

Oko pravila: Ko ne tekfiri kafira – kafir je

Znaj prije svega da se osnova ovog pravila ne ogleda u činjenju kufra riječju ili djelom, već u odbijanju i poricanju (šerijatskih) habera (obavijesti)....

Obaveza izbavljenja muslimanskih zarobljenika (II)

Iz serijala članaka "Obaveza izbavljenja muslimanskih zarobljenika". Prvi dio: Obaveza izbavljenja muslimanskih zarobljenika (I) Dokazi iz sunneta Poslanika Allahov poslanik, alejhi selam, je objasnio prava muslimanskog bratstva...
Cobanin i ovce

Židov i čoban musliman

Pripovjeda se da je neki židov došao blizu jednog muslimanskog sela, želeći da učenjacima tog sela poturi neke od svojih šubhi (sumnje), ali prije...

Novo na sajtu

U FOKUSU