Osnovna pravila odgoja djeteta

Popularno na sajtu

Osnovna pravila odgoja djeteta se vežu za dva načela: načelo vezivanja i načelo upozoravanja.

Ukoliko se dijete još u doba djetinjstva veže za vjerske, duhovne, idejne, historijske, društvene, sportske i druge obaveze i sve tako dok ne uđe u pubertet i postane punoljetno, zatim se odgoji kao mladić pa postane zreo čovjek i na kraju počne prelaziti u starost, takvo će dijete, odnosno čovjek, bez sumnje biti čvrstog vjerovanja, sigurnog ubjeđenja i čiste bogobojaznosti.

To će ga učiniti takvim da nadvlada paganstvo i da se ismijava njegovim idejama, vjerovanjima, načelima i zabludama. Štavise, žestoko će se pobuniti protiv svakog ko zauzme neprijateljski stav prema islamu ili pokaze mržnju prema njegovim vječno vazećim načelima. Zašto?

Zato što je vezano za islam vjerskim ubjeđenjem, ibadetom, moralom, propisima, zakonodavstvom, praktičim djelovanjem, borbom na Allahovom, dželle ša'nuhu, putu i pozivanjem u Allahovu, dželle ša'nuhu vjeru, vjerom i državom, Knjigom i sabljom te idejom i kulturom.

Ovo su najvažnije obaveze pomoću kojih se ostvaruje svako dobro našoj djeci. Obavezno je dijete od njegova djetinjstva vezati za osnovna načela vjerovanja, nevidljive stvari i sve drugo što će ga učvrstiti u njegovom uvjerenju, upoznajući ga na ispravan način sa vjerskim ubjeđenjem i nevidljivim stvarima.

Odgajatelj je dužan u djetetu zasaditi suštinu vjerovanja u Uzvišenog Allaha, Njegove meleke i knjige, Poslanike, sudbinu, ispitivanje meleka i kabursku patnju, proživljavanje, polaganje računa na Sudnjem danu, Džennet, Džehennem i ostale nevidljive stvari.

Ukoliko se u dijete duboko zasadi bit vjere u Allaha, dželle ša'nuhu, u njegovom srcu i njegovom imaginarnom svijetu i ako se učvrste znakovi imana i ako se ulaže napor da se dijete stalno veže za božansko uvjerenje sa strahom od Allaha, dželle ša'nuhu, i predavanjem Allahu dželle ša'nuhu, dok Mu se kaje i ponovo vraća te držeći se Njegova puta u svemu što mu naređuje i zabranjuje u djetetu će živjeti osjećaj imana i istančanost svijesti. Dijete će se na taj način preobraziti u duhovnom i moralnom pogledu i usavršit će se u mentalnom i etičkom smislu. Na njega će se prstom upirati kao sljedbenika Upute, vjere, Istine i Pravog puta.

Obaveza odgajatelja je da djeci naređuju obavljanje namaza i drugih islamskih propisa u skladu sa njihovim uzrastom. Hakim i Ebu Davud prenose od Ibn Amra b. El-Asa, radijallahu anhu, koji kazuje da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Od sedme godine naređujte djeci da klanjaju a od desete ih silom tjerajte i razdvajajte u posebne postelje.” Analogno namazu dijete se veže i za post ukoliko je u stanju postiti, i za svako dobro djelo kojim se musliman drži Allahove, dželle ša'nuhu, metode i postiže Njegovo zadovoljstvo.

Zato je obaveza svakog odgajatelja da djetetu još dok je malo ukaže na načela dobra i zla i pitanja halala i harama, te obilježja Istine i laži, kako bi znalo šta mu je dozvoljeno a šta nije. O tome prenose Ibn Džerir i Ibn el-Munzir: “Radite pokoravajući se Allahu i čuvajte se neposlušnosti Allahu. Svojoj djeci naređujte da se drže naredbi a da se klone zabrana. To je zaštita od vatre i za njih i za vas.”

Taberani prenosi od Alije, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Odgajajte djecu na tri svojstva: ljubav prema vašem Vjerovjesniku, ljubav prema njegovoj porodici i ljubav prema učenju Kur'ana, jer će nosioci Kur'ana biti u hladu Allahova prijestolja sa Njegovim vjerovjesnicima i najboljim robovima na Dan kada drugog hlada neće biti.”

Veoma je važno poučavanje djece Kur'anu časnom i njegovo pamćenje napamet jer se tim popravlja govor, duhovno se uzdižu, srca postaju skrušena, oči suze, iman i islam se u njima učvršćuje, tako da osim Kur'ana i islama za drugi ustav, put i zakon ne znaju.

Preobražaj i popravak sadašnjih generacija može se ostvarirti samo kako je to ostvarila prva generacija.

Ako se prva generacija muslimana preobrazila pomoću Kur'ana učeći ga, radeći prema njemu i sprovodeći u djelo njegove propise, zatim pomoću islama postigla slavu u nauci, vladanju i prihvaćanju njegovih propisa, onda i današnje generacije mogu postići preobražaj i postići slavu samo ako svoju djecu budu vezivala za Kur'an časni, da ga uče, razumiju, čuvaju, tumače, prema njemu se skrušeno odnose, ponašaju, rade i njegove propise poštuju.

Jedino na ovakav način danas možemo formirati kur'ansku, vjerničku, čestitu i pobožnu generaciju muslimana koja će svojim rukama pronijeti slavu Islama.

Zahvaljujući svojoj visokoj i ogromnoj brizi na oba svijeta uzdići će zgradu islamske države, koja će svojom slavom i civilizacijom moći parirati dostojno drugim narodima. Ako se djeci osigura onaj ko će ih ispravno podučiti Kur'anu časnom bilo u kući, džamiji ili školi ispuniće se obaveza odgovornosti prema svome djetetu.

Uradili se ovo, dijete danas a sutra zreo čovjek neće ujutro, čim otvori oči, znati za druge propise, neće iz drugih osim iz kur'anskih izvora prava svoje zakone izvoditi, niti će osim skrušenosti prema kur'anskim ajetima za svoju dušu drugi lijek tražiti. Tada će se u duhovnom formiranju ličnosti svoga djeteta i njegovom uzdizanju u vjerskom i moralnom pogledu postići željeni cilj, jer je vrijednost čovjeka u njegovoj vjeri i moralu a ne njegovoj fizičkoj konstituciji i izgledu.

Iz knjige: ODGOJ DJECE U ISLAMU

Autor: Abdullah Nasih Ulvan

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz