Rani plod takvaluka: Allah bogobojaznima daje olakšanje u svim stvarima

Popularno na sajtu

Uzvišeni Allah kaže:

“A onome ko se Allaha boji, On će sve što mu treba učiniti dostupnim.” (Et-Talak, 4)

Mukatil kaže: “Onaj ko se Allaha bude bojao u ostavljanju grijeha, Allah će mu olakšati sprovođenje pokornosti.” (Džami'uli- ahkamil-Kur'an, 6644/8)

Sejjid Kutb, Allah mu se smilovao, je rekao: “Dostupnost stvari krajnji je cilj kojem se nada čovjek. Velika je blagodat da Allah učini dostupnim stvari nekom od Svojih robova. Pa neće imati muke, ni tegobe, ni teškoće, ni tjeskobe. Uzima stvari sa lahkoćom u svom osjećanju i procjeni, dostiže ih lahko u svom kretanju i djelovanju, zadovoljan je sa njima s lahkoćom u njihovom efektu i rezultatu, i živi u prijatnoj lahkoći i dobroti, sve do susreta sa Allahom.'” (Fi zilalil-Kur'an, str. 3602/6)


Iz djela Bogobojaznost
Autor: Ahmed Ferid
Priprema i obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz