Uđi u Džennet na koja god hoćeš vrata

Popularno na sajtu

Prenosi se da je od Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, rekao: “Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, kaže: ‘Ako žena obavlja pet dnevnih namaza, posti mjesec (ramazan), čuva svoje stidno mjesto (očuva čast) i bude pokorna mužu, bit će joj rečeno:

‘Uđu u Džennet na koja god hoćeš vrata.'”1

Predanje usmjerava ženu u čemu sve mora biti pokorna da bi stigla do Dženneta, prva među tim stvarima je namaz. Namaz je prva i najveća pokornost, jer ga je Allah, dželle šanuhu, posebno rangirao i pridao mu veliku važnost, pa je rekao: a naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju; a to je – ispravna Vjera. (Prijevod značenja sure EI-Bejjina, 5.)

Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi sellem, je u poznatom hadisu, koji je definirao namaz kao jedan od temeljnih načela vjere, rekao: “Islam se temelji na pet stvari: svjedočenju da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov rob i Poslanik, obavljanju namaza, udjeljivanju zekata, obavljanju hadždža i postu mjeseca ramazana.”2

Prva stvar za koju će čovjek biti pitan na Sudnjem danu je namaz. To nam kazuje hadis kojega prenosi Ebu Hurejre, radijAllahu anhu: “Zaista je namaz prva stvar za koju će ljudi biti pitani na Sudnjem danu . . .” 3

Namaz, također, potire grijehe i loša djela, jer Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, kaže: “Pet dnevnih namaza i džuma do džume brišu loša djela koja se u tom periodu učine, ukoliko se ne počine neki veliki grijesi.”4

Allah, dželle šanuhu, je zaprijetio onima koji ne budu obavljali namaz: A njih smjeniše zli potomci, koji namaz napustiše i za požudama i strastima pođoše; njih sigurno čeka Gajj. (Prijevod značenja sure Merjem, 59.) Riječ Gajj je naziv za duboku džehennemsku rijeku jako odvratnoga ukusa.

Allah, dželle šanuhu, je naredio Svojim robovima da traže pomoć u strpljivosti i obavljanju namaza: Pomozite sebi strpljenjem i molitvom. (Prijevod značenja sure EI- Bekara, 45.)

Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, je, u nedaćama i iskušenjima, nalazio utjehu upravo u namazu. Namazu je pribjegao u noći uoči Bitke na Hendeku, kao i uoči Bitke na Bedru.

Autor: Halid Hadim es-Surudži

Iz knjige: Poslanikove oporuke ženama i primjeri sahabijki

Priprema: Put vjernika

Fusnota:

1 Bilježe imam Ahmed u Musnedu i Ibni Hibban, hadis je vjerodostojan. Pogledati: Sahihui-Džami, 661

2 Bilježe ga Buhari i Muslim u svojim zbirkama.

3 Bilježe ga Ebu Davud i Nesai, i hadis je vjerodostojan.

4 Bilježi ga Muslim.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz