Obaveze koje čovjek ima prema sebi

Popularno na sajtu

Adabi prema sebi

Vjernik treba imati na umu da je sve ono što on na ovome svijetu posjeduje dar od njegova Gospodara – pa čak i on sam. Allah, dž.š., darovao mu je tijelo, razum, udahnuo u njega dušu. Prema svemu tome se vjernik treba odgovorno i savjesno ponašati – onako kako to od njega njegov Gospodar traži, Koji mu je sve to dao na raspolaganje.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., jednom je ashabu rekao: “Jesam li tačno obaviješten da ti postiš preko dana, a noć u nafila – namazu provodiš? “Jesi, Allahov Poslaniče.” “Ne čini tako, posti i odmaraj od posta, spavaj i klanjaj (dobrovoljne namaze), jer i prema svome tijelu imaš obavezu, i prema svojim očima, i prema svojoj ženi…” (Buharija i Muslim)

A u drugom hadisu Poslanik veli: “Jak je vjernik bolji i Allahu draži od slabog vjernika, a u obojici je dobro.” (Muslim i Ahmed)

Ovdje se pod jačinom podrazumijeva, prije svega, jačina u imanu, ali isto tako i u tijelu i intelektu (razumu). Stoga, vjernik, kada je u pitanju duša, razum i tijelo, sva svoja stremljenja treba usmjeriti ka njihovom poboljšanju i jačanju.

Kada je u pitanju duša, od adaba je:

– voditi računa o odgoju duše i njenom čišćenju, te biti svjestan odgovornosti za nju, jer Allah, dž.š., veli: “…i (tako Mi) duše i Onoga Koji je stvori, pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini – uspio je onaj ko je očisti, a izgubljen je onaj ko je na stranputicu odvodi!”1;

– sprečavati dušu od niskih poriva, u skladu s ajetom: “A onome koji bude strahovao od stajanja pred svojim Gospodarem i dušu od prohtjeva uzdržao, Džennet će boravište biti sigurno”2;

– da se u odgoju duše pomaže druženjem sa čestitim ljudima, u skladu s Allahovim riječima: “Obuzdaj svoju dušu (zajedno) sa onima koji se Gospodaru svome mole ujutro i navečer u želji da naklonost Njegovu zasluže”3;

– svoditi račune sam sa sobom za učinjena (i neučinjena) djela, jer Allah, dž.š., kaže: “O vjernici, Allaha se bojte, i neka svaka duša (čovjek) gleda šta je za sutra (Sudnji dan) pripremila.”4

A kada je u pitanju razum, od adaba je:

– traženje islamskog znanja što treba uzeti kao obavezu, u skladu s hadisom: “Traženje znanja jeste obaveza svakom muslimanu”5;

– u proučavanju i traženju islamskog znanja provesti cijeli život, jer nas Allah podstiče na povećanje znanja: “…i reci: “Gospodaru moj, Ti znanje moje proširi”6;

– tražiti samo ono znanje koje je korisno. Poslanik, s.a.v.s., rekao je u dovi: “Allahu moj, utječem ti se od znanja koje nije plodonosno.”7

A u drugoj dovi, Resulullah, s.a.v.s., molio bi: “Allahumme inni es'eluke ‘ilmen nafi'an ve amelen mutekabbelen ve rizkan tajjiben!” (Moj Allahu, molim te da mi daš plodonosno znanje i djelo koje se prima i lijepu (halal) opskrbu!)8

A kada je u pitanju tijelo, od adaba je:

– brinuti o zdravlju, liječiti se i ne pričinjavati sebi štetu; jer je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nema nanošenja štete, ni sebi ni drugome!”9

“Liječite se, jer Allah nije stvorio ni jednu bolest, a da joj nije dao lijeka osim jedne bolesti – starosti i smrti”10;

– da sebi ne uskraćuje u jelu, niti da pretjeruje, u skladu s ajetom: “I jedite i pijte, samo ne pretjerujte, On, uistinu, ne voli one koji pretjeruju”11;

– održavati čistoću tijela. Allah, dž.š., kaže: “I haljine svoje očisti!”12

A Poslanik, s.a.v.s., veli: “Čistoća je pola vjere.”13

“Da se ne bojim da ću opteretiti svoj ummet, naredio bih im upotrebu misvaka (četkice za zube napravljene od posebnog drveta) prije svakog namaza”14;

– voditi računa o lijepom izgledu: “O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hoćete da klanjate namaz!”15

A Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Uistinu je Allah lijep i voli ljepotu.”16

“Pet stvari kod ljudi jesu prirodna svojstva: sunećenje (obrezivanje), odstranjivanje dlačica sa stidnog mjesta i ispod pazuha, potkraćivanje noktiju i podrezivanje brkova”17;

– voditi računa o kondiciji, izdržljivosti i upražnjavati borilačke vještine, u skladu s hadisima: “Sve što nije od sjećanja na Allaha, dž.š., (zikr) besposlica je, osim četiri stvari: vježbanje jahanja na konju, podučavanje plivanju …”18

Prolazeći kraj grupe koja se takmičila u bacanju luka i strijele, Poslanik je rekao: “Gađajte, sinovi Ismailovi, vaš otac je bio bacač luka i strijele.”19

Iz knjige Islamsko znanje, grupe autora

Fusnote:

1 Sura Eš-Šems, ajeti 7-10.
2 Sura En-Nazi'at, ajet 40,41.
3 Sura El-Kehf, ajet 28.
4 Sura El-Hašr, ajet 18.
5 Ibn-Madže.
6 Sura Ta-ha, ajet 114.
7 Muslim i Tirmizi.
8 Ahmed, Ibn-Madže i Nesai.
9 Ibn-Madže.
10 Ebu-Davud, Tirmizi, Nesai i Ibn-Madže.
11 Sura El-E'araf, ajet 31.
12 Sura El-Muddessir, ajet 4.
13 Muslim i Tirmizi.
14 Buharija i Muslim.
15 Sura El-E'araf, ajet 31.
16 Muslim i Tirmizi.
17 Buharija i Muslim.
18 Nesai.
19 Buharija.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz