Poglavlje o strahu od širka

Popularno na sajtu

Uzvišeni kaže: „Allah neće oprostiti da Mu se širk čini, a oprostit će manje grijehe od toga kome On hoće.“ (En-Nisa’, 48)

Allahov prijatelj Ibrahim, alejhisselam,je rekao: „I sačuvaj mene i sinove moje od toga da kumire obožavamo.“ (Ibrahim, 35)

U hadisu stoji: „Najviše čega se bojim za vas jeste mali širk.“ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je upitan o njemu, pa je rekao: „To je pretvaranje.“ (Hadis je hasen – dobar a bilježi ga imam Ahmed u svom Musnedu 23361)

Od Ibn Mes’uda, radijellahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko umre, a moli pored Allaha ortaka – ući će u Vatru.“ (Buhari, 8/132)

Muslim prenosi od Džabira, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko sretne Allaha ne čineći Mu nikakavog širka – ući će u Džennet, a ko Ga sretne čineći Mu širk – ući će u Vatru.“ (Muslim, 93)

Komentar

✦ Koja je definicija širka?

Širk u jeziku dolazi od riječi mušareke, tj. saučestvovanje koje biva između dvojice ili više ljudi. Odatle dolazi i riječ šerik – ortak. Što se tiče šerijatske terminološke definicije, širk znači pripisati Allahu ortaka u njegovom uluhijjeturububijjetu ili imenima i svojstvima, ili, drugim riječima, širk je poistovjećivanje nekog drugog sa Allahom u onome što pripada isključivo Allahu.

Što se tiče novotara i zabludjelih skupina, oni definišući širk kažu da je to samo obožavanje kipova ili kamenja, što je neispravno.1 Neki od njih govore: „Širk je vjerovanje da rububijjet pripada nekom drugom mimo Allaha“, što je, takođe, greška, jer time širk ograničavaju na rububijjet, kojeg nisu negirali čak ni mušrici, jer su vjerovali da je Allah Stvoritelj, Opskrbitelj…

Komentar šerijatskih tekstova navedenih u poglavlju

1Riječi Uzvišenog: „Allah neće oprostiti da Mu se širk čini, a oprostiće manje grijehe od toga kome On hoće.“ (En-Nisa’, 48)

Ajet ukazuje da Allah neće oprostiti širk, a ako ga Allah neće oprostiti (onome ko umre, a ne pokaje se od njega), to znači da se čovjek treba bojati širka.

✦ „Allah neće oprostiti da Mu se širk čini…“

Poznato je da Allah neće oprostiti veliki širk, osim ako se od njega pokaje, prema pomenutom ajetu, ali je pitanje da li će Allah oprostiti mali širk ako se čovjek ne pokaje od njega, ili neće?

U ovoj mes'eli postoje dva mišljenja učenjaka:

› Prvo mišljenje: da će Allah oprostiti mali širk, ukoliko čovjek umre ne pokajavši se od njega, onome kome bude htio, tako može biti oprošten sebebom velikog broja dobrih djela, musibetima i nedaćama koji pogađaju čovjeka, itd. Kod ove skupine učenjaka propis malog širka je poput propisa velikih grijeha. (tj. ako Allah bude htio kaznit će za njih, a ako bude htio, oprostit će ih., op.prev.) Ovo je, takođe, jedan od dva stava Ibn Tejmijje.

› Drugo mišljenje: da Allah neće oprostiti mali širk ukoliko se čovjek ne pokaje se od njega prije smrti. Njihov dokaz su riječi Uzvišenog: „Allah neće oprostiti da Mu se širk čini…“ (En-Nisa’, 48)

Kažu: širk se u ajetu spominje bez određenog člana, a dolazi u kontekstu negacije, tako da obuhvata i veliki i mali širk. Ovo je prioritetnije mišljenje kod mene i to je drugi stav Ibn Tejmijje.

Da li ovaj stav, da Allah neće oprostiti mali širk, znači da će onaj ko počini mali širk i preseli ne pokajavši se od njega neminovno ući u Vatru? Ne, ovaj stav znači da Allah neće oprostiti mali širk i da će čovjek biti kažnjen zbog njega, ali nije nužno da to kažnjavanje bude u Vatri, već može biti kažnjen u kaburu, na stajanju na Sudnjem danu, itd.

✧ Mes'ela: da li kažemo da Allah neće oprostiti ni mali kufr, poput malog širka?

Ne, jer nije došao šerijatski tekst po pitanju njega, kao po pitanju širka, stoga riječi Uzvišenog: „a oprostit će manje grijehe od toga kome On hoće“ obuhvataju mali kufr.

✦ „…a oprostit će manje grijehe od toga kome On hoće.“ Tj. grijehe koji su mimo širka, poput velikih grijeha, s tim što je oprost ovih grijeha vezan za Allahovu volju, tj. ako Allah bude htio, oprostit će onome kome hoće. Što se, pak, tiče širka, prethodilo je da ga Allah neće oprostiti, osim uz pokajanje.

2Riječi Uzvišenog na jeziku Ibrahima, alejhisselam: „I sačuvaj mene i sinove moje od toga da obožavamo kumire.“ (Ibrahim, 35)

Autor je rekao: „Allahov prijatelj Ibrahim, alejhis-selam“ spomenuvši samo selam na Ibrahima bez salavata. Poželjno je prilikom spominjanja Allahovih vjerovjesnika donijeti i salavat i selam.2

Nevevi, rahimehullah, prenosi konsenzus po ovom pitanju. Ibnul-Kajjim, rahimehullah, u djelu Dželau-l-efham spominje da neke malikije dozvoljavaju spajanje salavata i selama samo za Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

✦ „I sačuvaj mene i moje sinove…“ Ovo dolazi od riječi džanib – strana, u značenju: učini mene i moje sinove na jednoj, a kipove na drugoj strani, što ukazuje na maksimalno udaljavanje od kipova i od obožavanja istih.

✦ „… od toga da kumire obožavamo.“ Kumiri su množina od riječi sanem – kumir, a to je sve što se obožava mimo Allaha.

✧ Na koji je način pomenuti ajet povezan sa naslovom ovog poglavlja?

Ako se Ibrahim, alejhisselam, bojao širka po sebe i svoje sinove, onda su drugi preči da se boje širka.

3Hadis Mahmuda ibn Lebida

Od Mahmuda ibn Lebida se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Najviše čega se bojim za vas je mali širk.“ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je upitan o njemu, pa je rekao: ‘To je pretvaranje’.“

Ovaj hadis bilježi imam Ahmed, Taberani i Bejheki sa dobrim lancem prenosioca. Ibn Hadžer ga je ocijenio dobrim u Bulugul-meram, a Albani ga je smatra vjerodostojnim.

✦ „Najviše čega se bojim za vas…“ Po vas, ashabi. Ove riječi takođe obuhvataju sve vjernike. (tj. Poslanik se boji za sve vjernike od ove stvari, jer ako se boji nje za svoje ashabe onda je strah od nje po pitanju onih koji nisu na stepenu ashaba još veći, op.prev.)

✦ „…je mali širk.“ Tako ga je nazvao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

✦ „Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je upitan o njemu, pa je rekao: ‘To je pretvaranje.’“ (Termin rija’, ovdje preveden kao „pretvaranje“ znači: obavljanje ibadeta uz namjeru pokazivanja istih ljudima, kako bi bio zbog njih pohvaljen ili kako bi ih zadivio, op. prev.)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ovim riječima ne cilja ograničavanje malog širka na pretvaranje, već samo navodi primjer malog širka. Postoji puno stvari koje potpadaju pod mali širk, poput zaklinjanja nekim ili nečim drugim mimo Allaha, nošenja hamajlija u jednom od vidova3, riječi čovjeka: „Što želite Allah i ti“, rukja u kojoj se koristi ostavština dobrih ljudi s ciljem traženja bereketa putem tih ostavština.

✧ Definicija malog širka

Većina učenjaka definiše mali širk time da je to sve ono što se u šerijatskim tekstovima naziva širkom a ne dostiže stepen obožavanja,4 poput riječi: „Ono što želite Allah i ti“. Većina učenjaka da've5 definiše mali širk ovom definicijom.

Šejh Sa'di, pak, mali širk definiše time da je to svaki govor ili djelo koje vodi ka velikom širku. Time je sredstva i puteve koji vode ka velikom širku svrstao u mali širk. Nazivanje sredstava i puteva koji vode ka nečemu imenom onoga do čega oni vode je poznato u sunnetu. Tako Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Oči čine zinaluk, a njihov zinaluk je pogled.“6

Ovakva definicija malog širka obuhvata veći broj djela koje potpadaju pod mali širk, tako će po ovoj definiciji klanje radi Allaha kod groba biti mali širk, kao i obožavanje Allaha kod groba.

Međutim, ispravnija je prva, definicija većine učenjaka, a još bolje od nje je da mali širk definišemo riječima: Dati udio nekom drugom mimo Allaha u onome što ne dostiže stepen uluhijjeta (obožavanja).

Ovo je, inšaAllahu te'ala, prioritetnija definicija.

✧ Koja je povezanost hadisa sa naslovom ovog poglavlja? Ako se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bojao za ashabe malog širka, onda su drugi mimo njih preči da ga se boje. I, kad se bojao malog širka, možeš zamisliti kako se tek bojao velikog širka. Možda neki ljudi shvate iz sintagme „mali širk“ da on nije opasan, što nije ispravno. Naprotiv, on je teži od velikih grijeha, ali je nazvan malim širkom kako bi se napravila razlika između njega i velikog širka. Da je mali širk teži i opasniji od velikih grijeha ukazuju i riječi Abdullaha ibn Mes'uda, radijallahu anhu: „Draže mi je da se zakunem Allahom lažno, nego da se zakunem iskreno drugim mimo Allaha.“7

Stoga nije dozvoljeno omalovažavati ovaj grijeh jer je vrlo opasan.

4Hadis Abdullaha ibn Mes'uda

Od Ibn Mes’uda, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko umre, a moli pored Allaha nekog ortaka, ući će u Vatru.“ Hadis bilježi Buhari.

✦ „Ko umre, a moli pored Allaha nekog ortaka…“ Da li ovo znači „onaj ko obožava druge mimo Allaha“ ili „onaj ko moli ortaka mimo Allaha“? Obuhvata i jedno i drugo.

✦ „… ući će u Vatru.“ Ovo ukazuje da širk uvodi u Vatru, a ako širk uvodi čovjeka u Vatru, onda to obavezuje strah od njega. Ovo je četvrta stvar koja iziskuje strah od širka.

5Hadis Džabira

Od Džabira, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko sretne Allaha ne čineći Mu nikakavog širka – ući će u Džennet, a ko Ga sretne čineći Mu širk – ući će u Vatru.“

Ovaj hadis ukazuje da će onaj ko umre, a bude se sačuvao širka ući u Džennet, a da će onaj ko bude činio širk Allahu ući u Vatru.


Autor: šejh Ali el-Hudajr
Iz djela “Mu'tesar – komentar na Kitabut-tevhid”
Priprema i naslov: Menhedž
Klikni ovdje za ostale dijelove serijala

Bilješke:

1 Zbog toga što je to samo jedan oblik širka ali ne obuhvata njegove druge oblike poput klanja u nečije drugo ime, upućivanja dove drugom mimo Allaha, itd. (op.prev.)
2 Alejhis-salatu ves-selam, op.prev.
3 Zbog toga što postoji drugi vid nošenja hamajlija koji je veliki širk. O tome će doći zasebno poglavlje.
4 Tj. ne dostiže stepen velikog širka, op.prev.
5 Cilja se na ulemu Nedžda iz vremena Muhammeda ibn Abdulvehhaba i poslije, op.prev.
6 Tj. Poslanik, alejhisselam, je pogled nazvao zinalukom iako je on sredstvo i put ka zinaluku, a ne sami zinaluk, op.prev.)
7 Predaju bilježi Abdur-Rezzak u Musannefu 8/469, a šejh Albani ju je ocijenio vjerodostojnom u ‘Irvau el-galil’ 2562.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz