Sulejman el-Ulvan: Vjerovanje kod ehli-sunneta i stvari koje ga nište (III)

Popularno na sajtu

Iz serijala članaka šejha Sulejmana el-Ulvana: “Vjerovanje kod ehli-sunneta i stvari koje ga nište ”

Prvi dio: Vjerovanje kod ehli-sunneta i stvari koje ga nište (I)

Drugi dio: Vjerovanje kod ehli-sunneta i stvari koje ga nište (II)

Četvrti dio: Vjerovanje kod ehli-sunneta i stvari koje ga nište (IV)


Stvari koje kvare osnovu Imana su mnogobrojne, a neke od njih su:

– ostavljanje djela u potpunosti;

-ostavljanje namaza u cijelosti;

-tavaf oko kaburova i sedžde kipovima;

-bacanje Mushafa u smeće;

-upućivanje dove nekom drugom mimo Allaha;

-približavanje nekom drugom mimo Allaha prinošenjem žrtve;

-zavjetovanje evlijama;

-vrijeđanje Allaha Uzvišenog i Poslanika, alejhi selam;

-ismijavanje sa vjerom;

-zamjenjivanje Allahovog zakona, izmišljanje zakona i postavljanje istih umjesto Allahovog suda i suda Njegova Poslanika, alejhi selam. Rekao je Allah Uzvišeni: „A oni što ne sude prema onome što je Allah objavio, oni su baš nevjernici.“[1] Srž nevjerstva koje se spominje u ovom ajetu jeste ostavljanje Allahovog suda i okretanje od njega, a razlog(sebeb) objave ovog ajeta presuđuje nevjerstvom onome ko ostavi Allahov sud i umjesto njega uzme ljudske zakone.

Kada se u tekstovima spomene „kufr“ sa određenim članom „el“ (ال), misli se na veliki kufr.

Ono što se prenosi od Ibn Abbasa o „kufru dune kufr“ nije vjerodostojno. Neispravnost te predaje sam objasnio na drugom mjestu, a ono što je zapamćeno od njega je spominjanje kufra onoga ko bude sudio po onome što Allah nije objavio.

Upitan je Ibn Mes'ud o mitu(podmićivanju), pa je rekao: „To je jedenje imetka na zabranjen način“ ,pa su ga upitali: „Da li je to u sudstvu?“ Reče „Mito u sudstvu je kufr (nevjerstvo)“ , a zatim je proučio ajet: „A oni što ne sude prema onome što je Allah objavio, oni su baš nevjernici.“ [2]

Ovo je vjerodostojna predaja. Prenose je Ibn Džerir u svom tefsiru, Ebu J'ala u svom „Musnedu“, Bejheki i Vekia’ u knjizi „Ahbarul Kudati“.

Ko bude sudio po izmišljenim i džahilskim zakonima, ili ih propiše i zabilježi, ili učestvuje u njihovom propisivanju, ili obaveže ljude da se po njima sude, a pritom se okrene od Allahovog Šerijata i suđenja po njemu; ili se izigrava sa onim ko poziva ka suđenju po Allahovoj Knjizi i sunnetu Njegova Poslanika, alejhi selam – takav ne vjeruje u Allaha.

Ima li većeg nevjerstva od okretanja od Allahovog Šerijata, te odvraćanja od njega i suđenja po njemu (Šerijatu)?! Ima li većeg nevjerstva od odvraćanja od onoga ko poziva ka suđenju po Šerijatu i vrijeđanja istog zbog „zaostajanja od savremene civilizacije“ i tvrdnji da je takav neznalica i da ima loše razumijevanje.

Od velikog licemjerstav (nifaka) onih koji propisuju zakone mimo Allahovih jeste to da se – kada se pozovu ka Allahovom i Poslanikovom, alejhi selam sudu – okreću, odvraćajući od toga oholeći se.

Jedan od njih je rekao: „Allahov sud nije odgovarajući za ovo naše vreme. Mi smo u vremenu napretka i civilizacije. Mi smo u koraku sa Evropskim državama, a ako bi uspostavili Allahov Šerijat, to bi nas vratilo unazad ka zaostalosti.“

Ovo je stanje svih onih koji izmišljaju zakone mimo Allahovih zakona, pa makar to ne ispoljili njihovim jezicima: njihova djela svjedoče protiv njihovih srca i riječi.

( http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_1180.html )

[1] El-Maida, 44.

[2] El-Maida, 44.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz