Propisno i nepropisno posjećivanje kaburova

Popularno na sajtu


Sunnet je muškarcima posjećivati kaburove. To je naslovljeno. Nevevi kaže da o tome postoji koncenzus zbog riječi Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem:

„Zabranjivao sam vam da posjećujete kaburove, ali ih posjećujte jer vas oni podsjećaju na smrt.” (Prenosi Muslim)

Et-Tirmizi prenosi:

„Oni vas podsjećaju na budući svijet.”

Sunnet je općenito pripremati se za smrt i često je spominjati. Sunnet je onome ko posjećuje kabur ili prolazi pored njega da kaže:

“Esselamu alejkum, kućo naroda vjerničkog, i mi ćemo se, ako Allah da, vama priključiti. Neka se Allah smiluje onima koji su prije ili kasnije preselili. Molimo Allaha za oprost za nas i vas. Allahu, nemoj nas lišiti njihove nagrade niti nas iskušati poslije njih, a oprosti i nama i njima.” (Prenosi Muslim)

Propisno posjećivanje je radi podsjećanja na budući svijet i činjenja dobročinstva prema posjećenom učeći dovu, tražeći oprosta za njega i moleći za njegov spas. Pored njegovog kabura se neće posebno boraviti niti se kaburu u dovi obraćati tražeći od njega. Ashabi Allahovog Poslanika sallAllahu alejhi we sellem, su se prilikom dove okretali prema Kibli, a ne prema kaburu i to je jedino što je ispravno propisano.

Nepropisno posjećivanje kaburova koji u sebi ima primjese mnogoboštva je zabranjeno posjećivanje kaburova. Ono sadrži traženje zalaganja od mrtvih, potiranje kaburova, podizanje mauzoleja, kruženje i traženje blagoslova. Sve su ovo mnogobožačka i novotarska djela.

U mnogobožačke posjete kaburovima ulaze i dozivanje Vjerovjesnika sallAllahu alejhi we sellem, i dobrih ljudi u kaburovima, traženje pomoći i posredstva od njih kod Allaha, te prinošenje žrtava na njima. Posjetilac novotar i mušrik ima za cilj širk tako što njega doziva i njime doziva. Moli ga za potrebe, za spuštanje bereketa i pomoći. A utočište je kod Allaha!

Šejhul islam Ibn Tejmijje, Allah mu se smilovao, kaže: „Zato je posjeta kaburova muslimana dvojaka: propisna posjeta i novotarska posjeta. Propisna posjeta jeste da posjetilac ima cilj uputiti dovu za umrloga kao što kada klanja dženazu ima za cilj učiti dovu za njega… Što se tiče novotarske posjete, njome posjetilac cilja traženje potreba od umrlog, ili traži od njega dovu i šefaat (zalaganje). Možda želi da uputi dovu kod njegovog kabura misleći da će ona biti tako uslišanija. Posjete na ovakav način su sve novotarske i nije ih propisao Vjerovjesnik, sallAllahu alejhi we sellem, niti su ih činili ashabi, ni kod kabura Vjerovjesnika sallAllahu alejhi we sellem, ni kod drugih. Oni ulaze u kategoriju širka i pratilja širka.” (El-fetava 1/165-166)

Uzvišeni kaže:

„Oni se, pored Allaha, klanjaju onima koji im ne mogu nauditi niti im mogu kakvu korist pribaviti, i govore: ‘Ovo su naši zagovornici kod Allaha.’ Reci: ‘Kako da Allahu kazujete da na nebesima i na Zemlji postoji nešto, a On zna da ne postoji!’ Neka je hvaljen On i vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim!” (Junus, 18)


Autor: Abdurrahman b. Abdulkerim el-Ubejjid
Iz knjige: Načela islamskog življenja – savremeni pristup islamskom vjerovanju, šerijatskim propisima i moralnim normama
Priprema: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz

%d bloggers like this: